Περὶ ταπεινοφροσύνης
Sobre la humildad
1. Ὤφειλεν ἄνθρωπος
Ojalá que el hombre
ἐν τῇ παρὰ Θεῷ δόξῃ μεμενηκέναι,
hubiera permanecído en aquella gloria en que le crió Dios,
καὶ εἶχεν ἂν ὕψος οὐκ ἐπίπλαστον,
y así hubiera tenido una sublimidad no fingida,
ἀλλ' ἀληθινόν·
sino verdadera;
δυνάμει Θεοῦ μεγαλυνόμενος,
enoblecido con el poder de Dios,
σοφίᾳ θείᾳ φαιδρυνόμενος,
ilustrado con la sabiduría divina,
αἰωνίᾳ ζωῇ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὐφραινόμενος.
y deleytado con la vida eterna y sus bienes.
Ἐπειδὴ δὲ
Más después
τὴν τῆς θείας δόξης ἐπιθυμίαν μετέθηκε
que trocó el deseo de la gloria divina
καὶ μείζονα προσδοκήσας
con esperanza de mayor dicha
καὶ σπεύσας ὅπερ οὐκ ἠδύνατο λαβεῖν,
y se apresuró por lo que no podía lograr,
ἀπώλεσεν ὅπερ ἔχειν ἠδύνατο·
perdió lo que podia tener;
μεγίστη σωτηρία αὐτῷ
pues la salvación máxima del hombre
καὶ τῆς νόσου θεραπεία
y el remedio de su enfermedad
καὶ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπάνοδος,
y regreso á su estado primero,
ἀτυφία,
la humildad,
καὶ τὸ μὴ φαντάζεσθαι
y en no figurar
δόξης τινὸς περιβολὴν δι' ἑαυτοῦ,
aparato alguno de gloria en si,
ἀλλὰ ζητεῖν παρὰ Θεοῦ.
sino buscarla en Dios solo.
Οὕτω γὰρ διορθώσει τὸ πταῖσμα,
Porque asi corregirá su yerro,
οὕτως ἰάσεται τὸ νόσημα,
asi curará su enfermedad,
οὕτως ἀναδραμεῖται πρὸς τὴν ἱεράν,
asi retornará á aquel divino,
ἣν κατέλιπεν,
que desatendió,
ἐντολήν.
precepto.
Ἀλλ' ὁ καταβαλὼν
Más después el que arruinó
ἐλπίδι δόξης ψευδοῦς
con la promesa de una falsa gloria
τὸν ἄνθρωπον
al hombre
διάβολος
el diablo
οὐ παύεται
no cesa
τοῖς αὐτοῖς ἐρεθίσμασιν ἐκκαλούμενος
de provocar con semejantes incentivos
καὶ μυρία μηχανήματα
y máquinas innumerables
πρὸς τοῦτο ἐξευρίσκων·
levantando á este fin;
μέγα μὲν ἐπιδεικνὺς αὐτῷ,
entre otras le propone como una cosa grande,
χρημάτων περιβολήν,
la abundancia de riquezas,
ἵνα ἐπὶ τούτῳ μεγαλύνηται
para que se ensoberbezca
καὶ περὶ τοῦτο σπουδάζῃ,
y ponga en ellas todo su afan,
ὅπερ ἐστὶν οὐδὲν μὲν εἰς δόξαν,
sin embargo de que son nada útiles para gloriarse en ellas,
μέγα δὲ εἰς κίνδυνον.
antes por el contrario traen consigo un peligro grande de perderse.
Χρημάτων γὰρ πορισμός,
Porque la adquisición de riquezas,
πλεονεξίας μὲν ὑπόθεσις,
no es otra cosa que unos materiales de avaricia,
κτῆσις δέ,
y la posesion de ellas,
οὐδὲν εἰς εὐδοξίαν,
nada conduce para la buena reputacion,
ἀλλὰ μάτην τυφλοῖ,
antes bien ciega vanamente,
διακενῆς ἐπαίρει,
ensoberbece sin fundamento,
φλεγμονῇ τινι παραπλήσιον πάθος
y una enfermedad muy semejante á la inflamacion
ἐργάζεται περὶ τὴν ψυχήν.
causa en el alma.
Οὐ γὰρ ὑγιὴς ὄγκος,
Porque no es sano el tumor é hinchazon,
οὐδὲ ὠφέλιμος,
ni útil,
ὁ τῶν φλεγμαινόντων σωμάτων,
el de los cuerpos que sufren la inflamacion,
ἀλλὰ νοσώδης,
sino enfermizo,
ἐπιβλαβής,
y pernicioso,
ἀρχὴ κινδύνου
orígen del peligro
καὶ πρόφασις ἀπωλείας.
y causa del fallecimiento.
Τοιοῦτο καὶ περὶ ψυχὴν ὑπερηφανία.
Pues una cosa semejante es la soberbia en el alma.
Καὶ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ χρήμασιν ἔπαρσις γίνεται,
La elacion y altanería no nace solamente de las riquezas,
οὐδὲ μόνον
ni solo
ταῖς ἀπὸ τῶν χρημάτων κομπώδεσι διαίταις τε καὶ περιβολαῖς
en los vestidos superfluos y en las comidas opíparas
ἐπαίρονται ἄνθρωποι·
hacen los hombres ostentacion;
πολυτελεῖς ὑπὲρ τὴν χρείαν παρατιθέμενοι τραπέζας τρυφηλάς,
poniendo linas mesas más abundantes y delicados de lo que pide la necesidad,
οὐκ ἀναγκαίας περιβαλλόμενοι τὰς ἐσθῆτας,
vistiendo innecesariamente con lujo y á la moda,
οἴκων μεγέθη κατασκευάζοντες
edificando grandes casas
καὶ κάλλει ποικίλλοντες,
y adornanadas con variedad de menages,
οἰκετῶν ἀκολούθων πλήθη,
manteniendo turba de criados que le sigan,
καὶ κολάκων ἀναριθμήτων ἐξηρτημένοι συστήματα,
é innumerable comitiva de aduladores para su servicio,
ἀλλὰ καὶ χειροτονητοῖς ἀξιώμασιν
sino que por las dignidades que logran por el voto
ὑπὲρ φύσιν ὑψοῦνται.
se ensoberbecen más allá de lo que se debe a su naturaleza.
Εἰ δῆμος ἀξίωμα δῷ,
Si la plebe les da algun puesto ó empleo,
εἴ τινος προεδρίας ἀξιώσειε
si los honra con la presidencia
καὶ τὸ τῆς ὑπεροχῆς ἀξίωμα ψηφίσαιτο αὐτῷ,
y si á favor de ellos decreta algun honor muy ventajaso,
καὶ ἐνταῦθα δή,
por esto,
καθάπερ ὑπερβάλλοντες τὴν ἀνθρώπειον φύσιν,
como si ya hubieran pasado á otra naturaleza,
μόνον τὴν οὐκ ἐπὶ νεφελῶν ἱδρῦσθαι νομίζουσι,
solo piensan en que tienen su silla entre las nubes,
πάτημα τοὺς ὑποκειμένους ἀνθρώπους ἡγούμενοι
y que á sus pies están los otros hombres
καὶ κατὰ τῶν τὴν ἀξίαν δεδωκότων αὐτοῖς ἐπαιρόμενοι
y aun se ensalzan sobre aquellos que fueron los autores de su dignidad
καὶ δι' ὧν εἶναι δοκοῦσί τινες,
y por cuyo influxo se hicieron hombres de algun brillo y lucimiento,
κατὰ τούτων ἀλαζονευόμενοι·
y contra aquellos mismos se hacen insolentes;
πρᾶγμα πλῆρες ἀνοίας ὑπομένοντες,
se portan muy locamente,
ὀνείρου σαθροτέραν ἔχοντες δόξαν,
pues tienen una gloria mas débil que un sueno,
καὶ ματαιοτέραν φασμάτων νυκτερινῶν
y con más vana que los fantasmas nocturnas
περιβεβλημένοι λαμπρότητα,
están rodeados resplandor,
νεύματι δήμου συνισταμένην
de una gloria que la voluntad del pueblo da
καὶ νεύματι διαλυομένην.
y una gloria que él mismo la quita.
Οἷος ἦν ὁ παράφρων ἐκεῖνος,
Semejante era aquel loco,
ὁ τοῦ Σολομῶντος υἱός,
el hijo de Salomon,
ὁ νέος τὴν ἡλικίαν
jóven en la edad
καὶ τὰς φρένας νεώτερος,
y mas jóven en la prudencia de su mente,
ὁ τῷ δήμῳ ζητοῦντι πραοτέραν ἡγεμονίαν
el qual á un pueblo que pedia un señorío más afable y suave
ἀπειλήσας χαλεπωτέραν
amenazando con un mando más áspero y rigoroso
καὶ διὰ τῆς ἀπειλῆς ἀπολέσας τὴν βασιλείαν,
y por estas amenazas perdió el reyno,
δι' ἧς προσεδόκησε βασιλικώτερος ὀφθήσεσθαι,
por aquellos medios con que esperaba reynar mas augustamente,
διὰ ταύτης καθαιρεθεὶς ἧς εἶχεν ἀξίας.
por los mismos fue destronado de la corona que ya poseía.
Θρασύνει δὲ ἄνθρωπον
Al hombre le hace insolente
καὶ χειρῶν δύναμις
la valentía de sus manos
καὶ τάχος ποδῶν
y la ligereza de sus pies
καὶ σώματος εὐμορφία,
y la gentileza de su cuerpo,
νόσων παραναλώματα
todo lo qual se pierde con una enfermedad
καὶ χρόνου δαπανήματά·
y se consume con el tiempo;
καὶ οὐκ αἰσθάνεται ὅτι
y no percibe que
«Πᾶσα σὰρξ χόρτος,
'Toda carne es heno,
καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου,
y toda la gloria del hombre,
ὡς ἄνθος χόρτου.
es como la flor del heno.
Ἐξηράνθη ὁ χόρτος,
Secóse el heno,
καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε».
y cayóse su flor'.
Τοιαῦται γιγάντων
Tal era de los gigantes
ἐπὶ δυνάμει ἀλαζονεῖαι,
la arrogancia por su valor y sus fuerzas,
καὶ Γολιὰθ ἀνοήτου
y de aquel insolente Goliath
φρόνημα θεομάχον,
la contraria de Dios soberbia,
καὶ ὁ κάλλει μέγα φρονῶν Ἀδωνίας,
y la de Adonías que mantenía un idea gloriosa por su belleza,
καὶ μεγέθει κόμης ἐπαιρόμενος Ἀβεσσαλώμ.
y la de Absalon ensoberbecido por lo largo de sus cabellos.
2. Ὃ δὲ δοκεῖ
Y lo que es considerado
τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρχόντων ἀνθρώποις καλῶν
entre todos los bienes de los humanos
μέγιστον εἶναι καὶ βεβαιότερον,
que es el mayor y mas sólido,
ἡ σοφία καὶ ἡ φρόνησις,
es decir, la sabiduría y prudencia,
καὶ τοῦτο ματαίαν ἔχει τὴν ἔπαρσιν
tambien dan ocasion á una vana elacion
καὶ ὕψος οὐκ ἀληθὲς παρασκευάζει,
y preparan una sublimidad falsa,
τῆς παρὰ Θεοῦ σοφίας ἀπούσης,
puesto que si no se acompañan con la sabiduría de Dios,
εἰς οὐδὲν τούτων λογιζομένων.
de estas prendas no se hacen aprecio.
Διαπίπτει μὲν γὰρ
Porque se resultó inutil
αὐτῷ τῷ διαβόλῳ
al mismo diablo
τὸ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου σόφισμα,
aquel artificio que usó contra el hombre,
καὶ καθ' ἑαυτοῦ τεχνάσας ἔλαθεν
y lo que contra si mismo maquinó sin saber él lo que se hacia
ὃ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου μεμηχάνηται,
lo cual habia maquinado contra el hombre,
οὐδὲν τοσοῦτον ἐκεῖνον ζημιώσας,
porque á la verdad no dañó tanto á aquel,
ὃν ἤλπισεν ἀπαλλοτριώσειν Θεοῦ
á quien confiaba apartar de Dios
καὶ ζωῆς αἰωνίου,
y de la vida eterna,
ὅσον ἑαυτὸν προδούς,
como se perjudicó á sí propio,
ἀποστάτης Θεοῦ γεγονὼς
haciéndose apóstata de Dios
καὶ θανάτῳ καταδικασθεὶς αἰωνίῳ.
y entregándose á una muerte eterna.
Καὶ τὴν κατὰ τοῦ Κυρίου στήσας παγίδα,
Y en el lazo que armó al Señor,
διὰ ταύτης ἑάλω,
en el mismo fue cogido él,
σταυρωθεὶς
crucificandose
ἐν ᾧ σταυρώσειν προσεδόκησε,
en la misma cruz en que pensaba crucificarle,
καὶ ἀποθανὼν
y matándose á sí mismo
ἐν ᾧ τὸν Κύριον ἤλπισεν ἀναιρήσειν θανάτῳ.
con aquella muerte con que esperaba quitar la vida al Señor.
Εἰ δὲ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων,
Pues si el Príncipe del mundo,
ὁ πρῶτος καὶ μέγιστος
aquel máximo y primero
καὶ ἀόρατος τῆς κοσμικῆς σοφίας σοφιστής,
é invisible maestro de la sabiduría mundana,
ἁλίσκεται τοῖς ἑαυτοῦ σοφίσμασιν,
es cogido en sus mismos lazos,
εἰς τὴν ἐσχάτην περιιστάμενος ἀφροσύνην,
y él á sí mismo se entrega á una necedad extrema,
πολλῷ μᾶλλον οἱ ἐκείνου μαθηταὶ καὶ ζηλωταί,
mucho mas serán engañados sus discípulos é imitadores,
κἂν μυρία σοφίσωνται,
aunque usen de innumerables ardides,
«Φάσκοντες εἶναι σοφοί,
'Llamándose sabios,
ἐμωράνθησαν».
se hicieron necios'.
Κατασοφίζεται φαραὼ
Faraon usa de astucias
ἐπ' ὀλέθρῳ Ἰσραήλ,
para perder á Israel,
ἀλλ' ἔλαθεν ὁ κατασοφισμὸς αὐτῷ διαλυθείς,
sin advertir que se hacen írritas y vanas sus ideas,
ὅθεν οὐ προσεδόκησε.
por donde menos se pensaba.
Καὶ βρέφος ἐκτεθὲν
Y un infante expuesto
διὰ τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ
de su órden
εἰς θάνατον,
á la muerte,
λανθάνει τρεφόμενον
se crió ocultamente
ἐπὶ τῆς οἰκίας τῆς βασιλικῆς,
en el Palacio real,
καὶ καθαιροῦν τὴν ἐκείνου δύναμιν
y éste, destruyendo todo su poder
καὶ τὴν τοῦ παντὸς ἔθνους,
y el poder de su nación entero,
καὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐξάγον εἰς σωτηρίαν.
habia de librar y sacar á salvo á Israel.
Ὁ δὲ ἀνδροφόνος Ἀβιμέλεχ,
Tambien aquel homicida Abimelech,
ὁ τοῦ Γεδεὼν νόθος υἱός,
el hijo bastardo de Gedeon,
ὁ τοὺς ἑβδομήκοντα παῖδας τοὺς γνησίους ἀποκτείνας
que mató hasta setenta hermanos é hijos legítimos
καὶ σοφὸν τοῦτο νομίσας ἐξευρηκέναι
pensando que éste era el arbitrio mas cuerdo que podia tomar
πρὸς τὸ βεβαίως τὴν βασιλείαν κατασχεῖν,
para afianzar la posesión de su reyno,
συντρίβει μὲν
destruyó al principio
τοὺς συνεργοὺς αὐτῷ τοῦ φόνου γενομένους,
aquellos cómplices que habian coadyuvado a su crimen,
συντρίβεται δὲ ὑπ' αὐτῶν·
pero de estos mismos fue destrozado;
καὶ τέλος ἀπόλλυται χειρὶ γυναικὸς
al fin vino á morir por la mano de una muger
καὶ λίθου βολῇ.
que le tiró una pedrada.
Καὶ ἐσοφίσαντο πάντες Ἰουδαῖοι
Y los Judíos todos fabricaron
κατὰ τοῦ Κυρίου
contra el Señor
βούλευμα ὀλέθριον,
un consejo pernicioso,
ἑαυτοῖς λέγοντες,
diciendo a sí mismos,
«Ἐὰν ἀφῶμεν οὕτως,
'Si lo dejamos asi,
πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν,
todos creerán en él,
καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι
y vendrán los Romanos
καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν τὸν τόπον
y nos quitarán nuestro lugar
καὶ τὸ ἔθνος».
y nuestra nación'.
Ἐκ τούτου τοῦ βουλεύματος
Con este concilio
ἐπὶ τὴν χριστοκτονίαν ἐλθόντες,
determinaron la muerte de Christo,
ὡς τὸ ἔθνος αὐτοὶ καὶ τὴν χώραν διασώσοντες,
como medio para mantener su nación y su region,
ἀπολώλασι δι' ὧν ἐβουλεύσαντο
más con esta determinacion perdieron lo uno y lo otro
καὶ ἐκ τῆς χώρας ἀνάστατοι
pues fueron echados de su tierra
καὶ τῶν νόμων ἀλλότριοι
y repudiados de las leyes
καὶ τῆς λατρείας γεγενημένοι.
y del culto de Dios.
Καὶ ὅλως ἐν μυρίοις
Y en suma son innumerables
ἄν τις καταμάθοι παραδείγμασι
los exemplos en que qualquiera puede aprender
σαθρὸν τὸ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας πλεονέκτημα,
que la sabiduría humana es débil,
μικρόν τε καὶ ταπεινὸν μᾶλλον,
y mas tiene de humilde y baxa,
ἢ μέγα καὶ ὑψηλόν.
que de grande y sublime.
3. Ὥστε οὐδεὶς εὖ φρονῶν,
Y asi ningun prudente,
οὔτε ἐπὶ τῇ σοφίᾳ τῇ ἑαυτοῦ μέγα φρονήσει,
se ensalzará por su sabiduría,
οὔτε ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς προειρημένοις,
ni por las otras prendas que he mostrado,
ἀλλὰ πεισθήσεται τῇ καλλίστῃ παραινέσει
sino que obedecerá al consejo y amonestacion excelente
τῆς μακαρίας Ἄννης καὶ τοῦ προφήτου Ἱερεμίου·
de la Beata Ana y del Profeta Jeremías;
«Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς
'No se gloríe el sabio
ἒν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ,
en su sabiduría,
καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς
ni se gloríe el fuerte
ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ,
en su fortaleza,
καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος
y no se gloríe el rico
ἑν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ».
en sus riquezas'.
Ἀλλὰ τί τὸ καύχημα τὸ ἀληθές;
¿Pues quál es la verdadera gloria?
καὶ ἐν τίνι μέγας ὁ ἄνθρωπος;
¿Y qué es lo que hace al hombre grande?
«Ἐν τούτῳ, φησί, καυχάσθω ὁ καυχώμενος,
'En esto', dice el profeta, 'el que se gloría, gloríese,
ἐν τῷ συνιεῖν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγὼ Κύριος».
á saber, en si conoce y entiende, que yo soy el Señor'.
Τοῦτο ὕψος ἀνθρώπου,
Esta es la sublimidad del hombre,
τοῦτο δόξα καὶ μεγαλειότης·
ésta su gloria y magestad;
ἀληθῶς γνῶναι τὸ μέγα
conocer bien lo que es grande de verdad
καὶ τούτῳ προσφύεσθαι
y adherirse á ello
καὶ δόξαν τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης ἐπιζητεῖν.
y buscar la gloria del que es del Señor.
Λέγει δὲ ὁ ἀπόστολος,
Dice el Apóstol,
«Ὁ καυχώμενος
'El que se gloría
ἐν Κυρίῳ καυχάσθω»,
gloríese en el Señor',
λέγων, ὅτι
diciendo, que
«Χριστὸς ἡμῖν ἐγενήθη σοφία ἀπὸ Θεοῦ,
'Cristo se nos ha hecho la Sabiduría de Dios,
δικαιοσύνη τε
la justicia
καὶ ἁγιασμὸς
y la santificacion
καὶ ἀπολύτρωσις»,
y la redencion',
ἵνα καθὼς γέγραπται,
para que como está escrito,
«Ὁ καυχώμενος
'El que se gloría,
ἐν Κυρίῳ καυχάσθω».
gloríese en el Señor'.
Αὕτη γὰρ δὴ ἡ τελεία
Ésta á la verdad es la perfecta
καὶ ὁλόκληρος καύχησις ἐν Θεῷ,
y entera glorificacion en Dios,
ὅτε μήτε ἐπὶ δικαιοσύνῃ
quando no por su justicia
τις ἐπαίρεται τῇ ἑαυτοῦ,
se ensalza uno,
ἀλλ' ἔγνω μὲν
sino que se conoce
ἐνδεῆ ὄντα ἑαυτὸν
destituido y falto
δικαιοσύνης ἀληθοῦς,
de verdadera justicia,
πίστει δὲ μόνῃ τῇ εἰς Χριστὸν
y que solamente por la fe en Jesu Christo
δεδικαιωμένον.
se justifica.
Καὶ καυχᾶται Παῦλος
En esto se gloría Pablo
ἐπὶ τῷ καταφρονῆσαι
en lo que desatiende
τῆς ἑαυτοῦ δικαιοσύνης,
su propia justicia,
ζητεῖν δὲ τὴν διὰ Χριστοῦ,
y busca la justificacion por medio de Christo,
τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
la justicia en la fe que viene de Dios,
«Τοῦ γνῶναι αὐτὸν
'para conocer a El
καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ,
y la virtud de su resurreccion,
καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ,
y la comunicación de sus aflicciones,
συμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
conformándose con su muerte,
εἴ πως καταντήσει
por si de algun modo así llega
εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν».
á la resurreccion de los muertos'.
Ἐνταῦθα πέπτωκε
Aqui se postró
πᾶν ὕψος ὑπερηφανίας.
toda la altanería de la soberbia.
Οὐδὲν ὑπολέλειπταί σοι
Nada á la verdad te ha quedado
πρὸς ἀλαζονείαν,
por donde te puedas gloriar,
ὦ ἄνθρωπε,
ó hombre,
ᾧ τὸ καύχημα καὶ ἡ ἐλπὶς
toda tu gloria y tu esperanza
ἐν τῷ νεκρῶσαι μὲν πάντα τὰ σεαυτοῦ,
consiste en que mortifiques todas tus potencias y sentidos,
ζητῆσαι δὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν τὴν μέλλουσαν,
y busques la vida venidera en Christo,
ἧς ἀπαρχὰς ἔχοντες,
de la qual, teniendo sus primicias,
ἤδη ἐν τούτοις ἐσμέν,
estamos ya en ellas,
τὸ ὅλον ἐν χάριτι ζῶντες
viviendo en todo en la gracia
καὶ δωρεᾷ Θεοῦ.
y dones de Dios.
Καὶ Θεὸς μέν ἐστιν,
Y Dios es,
«Ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν
'El que obra en nosotros
καὶ τὸ θέλειν
ambos el querer
καὶ τὸ ἐνεργεῖν
y el executar
ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας»,
segun su buena voluntad',
Θεὸς δὲ
Dios ademas
τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν
Su propia sabiduría
τὴν προωρισμένην
que predestinó
εἰς δόξαν ἡμῶν
para nuestra gloria
ἀποκαλύπτει διὰ τοῦ ἰδίου Πνεύματος,
revela por su propio Espíritu,
Θεὸς δὲ τὴν ἐν πόνοις δίδωσι δύναμιν.
Dios da las fuerzas y resistencia en los trabajos.
«Περισσότερον πάντων ἐκοπίασα»,
'He trabajado mas abundantemente que todos',
φησὶ Παῦλος,
dice Pablo,
«οὐκ ἐγὼ δέ,
'mas no yo,
ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
sino la gracia de Dios
ἡ σὺν ἐμοί».
que está conmigo'.
Θεὸς δὲ ἐξαιρεῖται κινδύνων
Dios nos saca de todos los peligros
παρὰ πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα.
contra toda esperanza humana.
«Αὐτοί, φησίν,
'Nosotros,' dice el apóstol,
ἐν ἑαυτοῖς
'en nosotros mismos
τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου
la respuesta de muerte
ἐσχήκαμεν,
hemos recibido,
ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν
para que no confiemos
ἐφ' ἑαυτοῖς,
en nosotros mismos,
ἀλλ' ἐπὶ τῷ Θεῷ
sino en Dios
τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·
que resucita los muertos;
ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου
El qual de tantos peligros mortales
ἐρρύσατο ἡμᾶς
nos libró
καὶ ῥύεται,
y nos libra,
εἰς ὃν ἠλπίκαμεν
y en El esperamos
ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται».
que todavía nos librará'.
4. Τί οὖν ἐπαίρεις,
Pues ¿porqué te engríes,
εἰπέ μοι,
dime,
σαυτὸν ὡς ἐπὶ καλοῖς ἰδίοις,
como si son bienes tuyos,
ἀντὶ τοῦ χάριν ἐπὶ τοῖς δώροις
quando por los beneficios que tienes recibidos
ὁμολογεῖν τῷ δεδωκότι;
debieras dar graciás al Dador?
«Τί γὰρ ἔχεις,
'¿Porque qué tienes,
ὃ οὐκ ἔλαβες;
que no lo hayas recibido?
Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες,
Pues si lo has recibido,
τί καυχᾶσαι
¿porqué te glorías
ὡς μὴ λαβών;»
como sí no lo hubieras recibido?'
Οὐ σὺ Θεὸν ἔγνως
No eres tú el que conociste á Dios
διὰ δικαιοσύνης,
por tu justicia,
ἀλλὰ Θεός σε διὰ χρηστότητα ἔγνω·
sino que Dios es quien te conoció á ti por su bondad;
«Γνόντες, φησί, Θεόν,
'Quando conociereis á Dios', dice el apóstol,
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ».
'ó antes bien quando hubiereis sido conocidos de Dios'.
Οὐ σὺ Χριστὸν κατείληφας
Tú no aprendiste á Christo
διὰ τῆς ἀρετῆς,
por tu virtud,
ἀλλὰ Χριστός σε
sino Christo fue á ti
διὰ τῆς παρουσίας
por su venida
κατείληφε.
el que te aprendió.
«Διώκω, φησίν,
'Sigo,' dice el apóstol,
εἰ καὶ καταλάβω,
'por si de algun modo podré alcanzar,
ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ».
aquello para lo que fui tomado de Jesu Christo'.
«Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
'No fuisteis vosotros los que me elegisteis,'
φησὶν ὁ Κύριος,
dice el Señor,
ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς».
'sino que yo fui el que os elegí'.
Ἀλλ' ὅτι τετίμησαι,
¿Αcaso por que eres honrado,
μέγα φρονεῖς,
te glorías,
καὶ τὸν ἔλεον
y lo que es pura misericordia
πρόφασιν
como ocasion
ὑπερηφανίας
de soberbia
λαμβάνεις;
lo recibes?
Καὶ τότε γνῷς
Y entonces te conozcas
σεαυτὸν
á ti mismo
ὅστις εἶ,
quién seas,
ὡς Ἀδὰμ
como un Adan
ἐκβληθεὶς
echado
ἐκ τοῦ παραδείσου,
del Paraíso,
ὡς Σαοὺλ
como un Saul
καταλειφθεὶς
dexado
ὑπὸ Πνεύματος Θεοῦ,
del espíritu de Dios,
ὡς Ἰσραὴλ
como Israel
τῆς ἁγίας ῥίζης
de la raíz santa
ἀποτμηθείς.
arrancado.
«Τῇ πίστει,
'Por la fe,
φησίν,
dice el apóstol,
ἕστηκας·
estás en pie;
μὴ ὑψηλοφρόνει,
pues no te engrías por eso,
ἀλλὰ φοβοῦ».
mas antes teme'.
Κρίσις ἕπεται χάριτι,
El juicio se sigue á la gracia,
καὶ ὅπως ἐχρήσω
y segun hubieres usado
τοῖς χαρισθεῖσιν,
de los dones,
ὁ κριτὴς ἐξετάσει.
asi te residenciará el Juez.
Εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο αὐτὸ συνίης,
Si ni siquiera entiendes,
ὅτι χάριτος τετύχηκας,
que has alcanzado la gracia,
ἀλλ' ἴδιον ποιῇ κατόρθωμα τὴν χάριν,
ó si piensas que la gracia es tu propia virtud,
ὑπερβολῇ τῆς ἀναισθησίας,
por tu mucha necedad,
οὐκ εἶ
tu no eres
τοῦ μακαρίου τιμιώτερος
mejor que el bendito
ἀποστόλου Πέτρου.
Apóstol Pedro.
Οὐδὲ γὰρ ἀγάπῃ
Porque ni en el amor
τῇ πρὸς τὸν Κύριον
hacia el Señor
ὑπερβαλέσθαι δυνήσῃ
no podras superar
τὸν οὕτω σφοδρῶς ἀγαπῶντα,
aquel que tanto Le amó
ὡς καὶ ὑπεραποθνήσκειν ἐθέλειν.
que quiso morir por El.
Ἀλλ' ὅτι μεγαλοφρονέστερον ἐφθέγξατο λέγων·
Y porque habló con ánimo erguido quando dixo;
«Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί,
'Aunque todos se escandalicen en ti,
ἀλλ' ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι»,
mas yo nunca me escandalizaré',
παρεδόθη τῇ ἀνθρωπίνῃ δειλίᾳ,
fue entregado á la flaqueza humana,
καὶ πέπτωκεν εἰς ἄρνησιν,
y cayó en el pecado de negación,
σωφρονιζόμενος τῷ σφάλματι πρὸς εὐλάβειαν
para ser instruido por su misma caida en el temor y la cautela
καὶ διδασκόμενος φείδεσθαι τῶν ἀσθενούντων,
y tambien para aprender perdonar á los flacos y débiles,
τῷ καὶ τὴν ἑαυτοῦ καταμαθεῖν ἀσθένειαν
pues conociendo de su propia enfermedad
καὶ γνῶναι σαφῶς ὅτι,
y entender patentemente que,
καθάπερ ἐν τῷ πελάγει καταποντιζόμενος,
así como quando se veía sumergir en el piélago,
ἐκουφίσθην τῇ τοῦ Χριστοῦ δεξιᾷ,
fue librado por la diestra de Christo,
οὕτως ἐν τῷ κλύδωνι τοῦ σκανδαλισμοῦ
así tambien en la tempestad de escándalo
κινδυνεύσας ἀπολέσθαι δι' ἀπιστίας,
estando á peligro de perecer por la incredulidad,
ἐφυλάχθη δυνάμει Χριστοῦ,
fue guardado por la virtud de Christo,
ὃς καὶ προεῖπεν αὐτῷ τὸ συμβησόμενον λέγων·
quien le habia dicho antes lo que habia de suceder diciendo;
«Σίμων, Σίμων,
'Simon, Simon,
ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο τοῦ σινιάσαι ὑμᾶς
mira que Satanás os ha pedido para acribaros
ὡς τὸν σῖτον.
como el trigo en la criba.
Κἀγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ,
Mas yo rogué por ti,
ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου,
para que no fallezca tu fe,
καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας,
y tú una vez convertido,
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου».
confirma á tus hermanos'.
Καὶ Πέτρος μὲν οὕτως ἐλεγχθείς,
Y así reprehendido San Pedro,
δικαίως ἐβοηθεῖτο,
consiguió merecidamente el auxilio,
πρὸς ἀπόθεσιν ἀλαζονείας
para que aprendiera á deponer la arrogancia
καὶ φειδὼ τῶν ἀσθενούντων ἐκπαιδευόμενος·
y perdonar á los flacos el la fe;
ὁ δὲ φαρισαῖος ἐκεῖνος,
tambien aquel Fariseo,
ὁ βαρὺς καὶ καθ' ὑπερβολὴν ὑπερήφανος,
el insolente y soberbio sobremanera,
ὁ μὴ μόνον ἐφ' ἑαυτῷ θρασυνόμενος,
el no solamente confiado de sí mismo,
ἀλλὰ καὶ τὸν τελώνην ἐπὶ Θεοῦ διασύρων,
sino que contumeliando al Publicano delante de Dios,
ἀπώλεσε τῆς δικαιοσύνης τὸ καύχημα,
perdió la gloria de la justificacion,
διὰ τὸ τῆς ὑπερηφανίας ἔγκλημα.
por el delito de la soberbia.
Καὶ κατῆλθεν ὁ τελώνης
'Y bajando el Publicano
δεδικαιωμένος ὑπὲρ αὐτόν,
fue justificado, y no él',
ὅτι τὸν ἅγιον ἐδόξαζε Θεόν,
porque daba la gloria á Dios Santo,
καὶ οὐδὲ ἀναβλέπειν ἐτόλμα,
y sin atreverse á levantar sus ojos,
ἀλλ' ἱλασμὸν ἐζήτει μόνον,
pedia solamente misericordia,
κατήγορος ὢν ἑαυτοῦ
porque se acusaba á sí mismo
καὶ τῷ σχήματι
con su postura
καὶ τῇ κατὰ στήθους πληγῇ
y con golpes de pechos
καὶ τῷ ζητεῖν οὐδὲν ἄλλο
y no buscando otra cosa
πλὴν ἱλασμόν.
que la propiciacion.
Ὅρα δὴ οὖν
Pues ahora mira
καὶ φυλάττου τὸ παράδειγμα
y guárdate por este exemplar
τῆς χαλεπῆς δι' ὑπερηφανίαν ζημίας.
del daño grave de la soberbia.
Ἐζημιώθη τὴν δικαιοσύνην
Perdió la justicia
ὑπερηφανευσάμενος,
porque se ensoberbeció sobremanera,
ἀπώλεσε τὸν μισθὸν
perdió el premio
θρασυνόμενος,
por su audaz autosuficiencia,
ἠλαττώθη τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ,
fue pospuesto al humilde y pecador,
μεγαλύνας ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐκεῖνον,
porque se tenia en mayor reputacion,
καὶ οὐκ ἀναμείνας τὴν παρὰ Θεοῦ κρίσιν,
y no había esperado el juicio de Dios,
ἀλλὰ τὴν παρ' αὐτοῦ ἐξενεγκών.
pero el mismo se lo había pronunciado.
Σὺ δὲ κατ' οὐδενὸς ἐπαρθήσῃ ποτέ,
Tú pues nunca te ensalces sobre alguno,
οὐδὲ κατὰ τῶν ἄγαν ἁμαρτωλῶν.
ni aun sobre los grandes pecadores.
Ῥύεται πολλάκις ἡ ταπεινοφροσύνη
Muchas veces se libra de ellos por la humildad
τὸν ἡμαρτηκότα πολλὰ καὶ μεγάλα.
el reo de muchos y gravísimos pecados.
Μὴ οὖν σεαυτὸν δικαιώσῃς
Y asi no te justifiques á ti
ὑπὲρ ἕτερον,
en comparacion de otro,
μήποτε δικαιωθεὶς τῇ σεαυτοῦ ψήφῳ,
no sea que aunque por la tuya seas justificado,
τῇ τοῦ Θεοῦ κατακριθῇς.
quedes condenado por la sentencia de Dios.
«Οὐκ ἀνακρίνω, φησίν, ἐμαυτόν», ὁ Παῦλος.
'No me juzgo á mí mismo', dice Pablo.
«Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα,
'porque de nada me arguye la conciencia,
ἀλλ' οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι.
mas no por eso soy justificado.
Ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν».
Pues el que me juzga es el Señor'.
5. Οἴει τί κατορθοῦν ἀγαθόν;
¿Piensas que has hecho algunas obras buenas?
Εὐχαρίστει τῷ Θεῷ,
Da gracias á Dios por ellas,
μὴ κατὰ τοῦ πλησίον ἐπαίρου.
y no te ensoberbezcas contra el próximo.
«Τὸ ἔργον ἑαυτοῦ, φησί,
'Su obra cada uno', dice el apóstol,
δοκιμαζέτω ἕκαστος
'que la ponga en prueba
καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει,
y entonces solo en sí mismo tendrá la gloria,
καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον».
y no en otro'.
Τί γὰρ ὤνησας τὸν πλησίον
¿Qué utilidad diste á tu próximo
ὅτι πίστιν ὡμολόγησας,
porque confesaste la fe,
ἢ φυγὴν ὑπέμεινας
ó porque sufriste persecución
διὰ ὄνομα Χριστοῦ,
por el Nombre de Christo,
ἢ τοῖς νηστείας ἐνεκαρτέρησας πόνοις;
ó porque sufriste las molestias del ayuno?
Οὐχ ἑτέρου τὸ κέρδος,
Este beneficio no es interés de otro,
ἀλλὰ σόν.
sino tuyo.
Φοβήθητι
Teme
τῆς τοῦ διαβόλου πτώσεως
no caygas como el diablo
τὴν ὁμοίωσιν,
del mismo modo,
ὃς ἐπαρθεὶς
el cual ensoberbeciéndose
κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
contra el hombre
πέπτωκεν ὑπ' ἀνθρώπου,
quedó postrado por el mismo hombre,
καὶ παραδέδοται
y fue hecho escabel
πάτημα
para que le pisase
τῷ πεπατημένῳ.
aquel, á quien habia hollado.
Τοιαύτη καὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν ἡ πτῶσις.
Tal fue tambien la caida de los Israelitas.
Ἐπαιρόμενοι γὰρ
Porque engriéndose
κατὰ τῶν ἐθνῶν,
sobre los Gentiles,
ὡς ἀκαθάρτων,
á quienes miraban como impuros,
ἀκάθαρτοι γεγόνασιν ἀληθῶς,
se hicieron ellos verdaderamente inmundos,
τὰ δὲ ἔθνη κεκάθαρται.
y los Gentiles quedaron purificados.
Καὶ τῶν μὲν ἡ δικαιοσύνη γέγονεν
Y la justicia de aquellos quedó
«ὡς ράκος ἀποκαθημένης»,
'como unos pafios hediondos y asquerosos',
τῶν δὲ ἐθνῶν
y de los Gentiles
ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἀσέβεια
la impiedad
διὰ πίστεως ἐξήλειπται.
por la fe se borró y quitó.
Καθόλου μέμνησο
En suma acuérdate
τῆς ἀληθοῦς παροιμίας·
de aquel verdadero proverbio;
«Ὑπερηφάνοις Θεὸς
'Dios á los soberbios
ἀντιτάσσεται,
resiste,
ταπεινοῖς δὲ
y á los humildes
δίδωσι χάριν».
da su gracia'.
Ἔχε τοῦ Κυρίου τὸ ῥῆμα πρόχειρον·
Ten pronta aquella sentencia del Señor;
«Πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν
'Todo el que se humilla a sí mismo
ὑψωθήσεται·
será ensalzado;
καὶ ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
y el que se ensalza a sí mismo
ταπεινωθήσεται».
será humillado'.
Μὴ γίνου κριτὴς ἄνισος σεαυτοῦ,
No te hagas juez iniquo de ti mismo,
μηδὲ πρὸς χάριν ἐξέταζε,
ni te adules á ti propio,
εἰ μέν τι δοκεῖς ἔχειν καλόν,
si te parece que tienes alguna cosa buena,
τοῦτο ἐν ψήφῳ τιθείς,
cuente esto a su crédito,
τῶν δὲ πταισμάτων ἑκὼν ἐπιλανθανόμενος,
y olvidando deliberadamente tus delitos pasados,
μηδὲ ἐφ' οἷς μὲν σήμερον κατορθοῖς μεγαλυνόμενος,
ni te ensoberbezcas por lo bueno del dia,
ἐφ' οἷς δὲ πρῴην καὶ πάλαι κακῶς εἰργάσω,
Y por lo que habías hecho mal ayer y en el pasado,
συγχώρησιν σεαυτῷ διδούς,
concédete perdón a ti mismo,
ἀλλ' ὅταν σε τὸ παρὸν ἐπαίρῃ,
Pero siempre que el presente te hace engreido,
τὸ παλαιὸν εἰς ἀνάμνησιν ἀγέτω,
trae á la memoria el antiguo modo de vivir,
καὶ παύσῃ τῆς ἀναισθήτου φλεγμονῆς.
y asi cesará tu necio tumor y tu vana elacion.
Καὶ εἰ τὸν πέλας ἁμαρτάνοντα θεωρήσεις,
Y si vieres pecar á tu próximo,
μὴ τοῦτο μόνον αὐτοῦ σκοπήσῃς·
guárdate de atender solo á su pecado;
ἐνθυμήθητι δὲ
considera tambien
καὶ ὅσα πέπραχεν ἢ πράττει καλῶς
lo bueno que hizo y que hace
καὶ πολλάκις εὑρήσεις αὐτὸν
y lo hallarás muchas veces
ἀμείνονα σεαυτοῦ,
mejor que tú,
διὰ πάντων ἐξετάζων
consideradas bien todas sus acciones
καὶ μὴ μερικὰ ψηφιζόμενος.
y no parando el examen en unas solas.
Οὐδὲ γὰρ Θεὸς μερικῶς ἐξετάζει τὸν ἄνθρωπον·
Porque ni Dios examina al hombre, ó le juzga solo en parte;
«Ἐγὼ γάρ, φησί,
'Porque Yo', dice,
τὰ ἔργα καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν
'todas sus obras y sus pensamientos
ἔρχομαι συναγαγεῖν».
vengo á recoger'.
Καὶ τῷ Ἰωσαφὰτ ἐπιτιμήσας ποτὲ
Y quándo reprehendía á Josaphat
διὰ τὴν παραπόδας ἁμαρτίαν,
por el pecado presente,
ἐμνήσθη καὶ τῶν κατωρθωμένων αὐτῷ λέγων·
se acordó tambien de sus buenas obras, diciendo;
«Πλὴν ἀλλὰ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρέθησαν ἐν σοί».
'Tambien se han hallado en ti buenas palabras'.
6. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα
Estas y otras reflexiones semejantes
πρὸς τὴν ὑπερηφανίαν
contra la soberbia
ἐπᾴδωμεν ἑαυτοῖς ἑκάστοτε,
debemos seguir recitándonos a nosotros mismos,
καθαιροῦντες ἑαυτοὺς
abatiéndonos á nosotros mismos
ἵν' ὑψωθῶμεν,
para que seamos ensalzados,
μιμούμενοι
imitando
τὸν ἐξ οὐρανοῦ καταβάντα Κύριον
al Señor, que baxó desde el cielo
πρὸς τὴν ἐσχάτην ταπεινότητα,
á una extremada humildad,
καὶ τοὐναντίον ἐκ ταπεινότητος
y contrariamente a la humildad
εἰς ὕψος αἴσιον ἐξογκούμενοι.
ensalzadonos á una sublimidad correspondiente.
Πάντα γὰρ δὴ
Pues todo
πρὸς ταπεινοφροσύνην παιδεύοντα
instruyendonos en la humildad
τὰ τοῦ Κυρίου εὑρίσκομεν.
encontramos en lo que concierne al Señor.
Βρέφος ὤν,
Siendo recien nacido,
εὐθὺς ἐν σπηλαίῳ,
fue en seguida colocado en una cueva,
καὶ οὐδὲ ἐπὶ κλίνης,
y puesto no en cama,
ἀλλ' ἐπὶ φάτνης·
sino en un pesebre;
ἐν οἴκῳ τέκτονος
crióse en casa de un pobre carpintero
καὶ μητρὸς πενιχρᾶς,
y de una pobre madre,
ὑποτασσόμενος τῇ μητρὶ
y estuvo sujeto á la madre
καὶ τῷ ταύτης μνηστῆρι·
y al prometido de ella;
διδασκόμενος, ἀκούων
era enseñado, y oia doctrinas
ὧν οὐκ ἐδεῖτο,
de que no tenia necesidad,
ἐπερωτῶν δὲ ὅμως,
estaba preguntando sin embargo,
καὶ διὰ τῆς ἐρωτήσεως
e incluso a través de las preguntas
ἐπὶ τῇ σοφίᾳ θαυμαζόμενος.
ganó admiración por Su sabiduría.
Ὑποτασσόμενος Ἰωάννῃ,
Sujetóse á Juan el Bautista,
καὶ βάπτισμα παρὰ τοῦ δούλου
y el Bautismo del siervo
δεχόμενος ὁ Δεσπότης·
recibió el Señor;
οὐδενὶ τῶν ἐπανισταμένων ἀνθιστάμενος,
no resistió a ninguno de los que se levantaban contra él,
οὐδὲ τὴν ἄφατον ἐξουσίαν,
ni de aquella potestad inefable,
ἣν εἶχεν, ἐπανατεινόμενος·
con que estaba dotado, usó;
ἀλλ' ὡς δυνατωτέροις ὑποχωρῶν
sino que cedia como á mas poderosos
καὶ τῇ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ
y á la potestad temporal
τὸ κατ' αὐτὴν ἰσχυρὸν ἐπιτρέπων.
les permitia el uso y poder conveniente.
Ἐπὶ τῶν ἀρχιερέων ἱστάμενος
Fue presentado á los sacerdotes grandes
ἐν σχήματι δικαζομένου,
en hábito de reo,
ἡγεμόνι προσαγόμενος
fue llevado ante el gobernador
καὶ κρίσιν ὑποφέρων,
y pasó por un juicio,
καὶ παρὸν ἐλέγχειν τοὺς συκοφαντοῦντας,
y aunque podía responder á los calumniadores,
σιωπῇ φέρων τὰς συκοφαντίας.
toleraba en silencio sus calumnias.
Ἐμπτυόμενος ὑπὸ δούλων
Fue escupido de los siervos
καὶ παιδαρίων εὐτελεστάτων,
y esclavos vilísimos,
θανάτῳ παραδιδόμενος
y fue sentenciado á muerte
καὶ θανάτῳ τῷ παρὰ ἀνθρώποις αἰσχίστῳ.
y muerte afrentosísima entre los hombres.
Οὕτω τὸν ἄνθρωπον
Asi que como hombre
διεξῆλθε πάντα
experimentó todas las exigencias de la humanidad
τὰ ἀπὸ γενέσεως εἰς τέλος,
desde su nacimiento hasta el final de Su vida,
καὶ μετὰ τοσαύτην ταπεινοφροσύνην
y despues de tanta humillacion
ὕστερον τὴν δόξαν ἐκφαίνει,
mostró finalmente Su gloria,
συνδοξάζων ἑαυτῷ
admitiendo consigo en la gloria
τοὺς συναδοξήσαντας.
los que fueron compañeros de su humildad.
Ὧν οἱ μακάριοι μαθηταὶ πρῶτοι,
Entre estos los primeros son los bienaventurados discípulos,
πένητες καὶ γυμνοὶ
los quales pobres y desnudos
τὴν οἰκουμένην διαδραμόντες,
peregrinaron por todo el mundo,
οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου,
no en la sabiduría del sermon,
οὐκ ἓν ἀκολούθων πλήθει,
ni con el acompañamiento de seguidores,
μόνοι καὶ ἀλῆται καὶ ἔρημοι
sino solos, vagos y desamparados
γῆν τε καὶ θάλατταν ἐξαμείβοντες,
pasaron el mar y la tierra,
μαστιζόμενοι,
fueron azotados,
λιθοβολούμενοι,
apedreados,
διωκόμενοι,
maltratados,
τέλος ἀναιρούμενοι.
y finalmente matados.
Ταῦτα ἡμῖν πατρῷα
Estos para nosotros son unos paternales
καὶ θεῖα παιδεύματα.
y divinos lecciones aprendidos.
Πρὸς τὴν τούτων ἔλθωμεν μίμησιν,
Imitemos pues estos exemplos,
ἵν' ἡμῖν ἐκ τῆς ταπεινότητος
para que por medio de la humildad
ἀνατείλῃ δόξα αἰώνιος,
nos venga la gloria eterna,
ἡ τελεία καὶ ἀληθὴς
que es el verdadero y perfecto
Χριστοῦ δωρεά.
don de Christo.
7. Πῶς οὖν
¿Cómo pues
εἰς τὴν σωτήριον ταπεινοφροσύνην καταβησόμεθα,
llegaremos á la humildad de la salvación,
τὸν ὀλέθριον ὄγκον τῆς ὑπερηφανίας καταλιπόντες;
dexando la hinchazon perniciosa de la arrogancia?
Ἐὰν διὰ πάντων
Si con todos los medios
ἀσκῶμεν τὸ τοιοῦτο,
obraremos lo arriba dicho,
καὶ μηδὲν παρορῶμεν
sin despreciar nada
ὡς οὐ παρὰ τοῦτο βλαβησόμενοι.
como que en ello no padeceremos daño alguno.
Τοῖς γὰρ ἐπιτηδεύμασιν
Porque á sus prácticas y exercicios
ὁμοιοῦται ψυχὴ
se hace el alma parecida
καὶ πρὸς ἃ πράττει τυποῦται
y se forma al modo de las obras que practica
καὶ πρὸς ταῦτα σχηματίζεται.
y es moldeada por ellos.
Ἔστω σοι
Que sea en ti
καὶ σχῆμα
tu apariencia
καὶ ἱμάτιον
y el vestido
καὶ βάδισμα
y el andar
καὶ καθέδρα
y tu estar sentado
καὶ τροφῆς κατάστασις
y el aparato de tu mesa
καὶ στρωμνῆς παρασκευὴ
y la preparación de tu cama
καὶ οἶκος
y el hogar
καὶ τὰ ἐν οἴκῳ σκεύη
y todo el demas ajuar de tu casa
πάντα πρὸς εὐτέλειαν ἠσκημένα·
todos dirijidos hacia la humildad;
καὶ λόγος καὶ ᾠδὴ
tambien tu hablar y cantar
καὶ ἡ τοῦ πλησίον ἔντευξις
tus congresos y compañía con el próximo
καὶ ταῦτα πρὸς μετριότητα μᾶλλον,
todo esto parezca más conforme á la frugalidad y modestia,
ἢ πρὸς ὄγκον ὁράτω.
que al fausto y ostentacion.
Μή μοι κόμπους ἐν λόγῳ σοφιστικούς,
En tu trato no muestres una jactancia sofistica,
μηδὲ ἐν ᾠδαῖς ἡδυφωνίας ὑπερβαλλούσας,
ni afectes en tu canto demasiada suavidad y blandura de voz,
μηδὲ διαλέξεις ὑπερηφάνους καὶ βαρείας,
ni un arrogante y soberbio modo de conversar,
ἀλλ' ἐν ἅπασιν ὑφαίρει τοῦ μεγέθους·
antes haz por cortar en todo la ostentacion y magnificencia;
χρηστὸς πρὸς τὸν φίλον,
sé servicial al amigo,
ἤπιος πρὸς τὸν οἰκέτην,
blando para el criado,
ἀνεξίκακος πρὸς τοὺς θρασεῖς,
paciente para los atrevidos é insolentes,
φιλάνθρωπος πρὸς τοὺς ταπεινούς,
humano para los humildes,
παρηγορῶν κακουμένους,
consolador de los tristes y afligidos,
ἐπισκεπτόμενος τοὺς ἐν ὀδύναις,
visitador de los enfermos,
μηδένα καθ' ἅπαξ ὑπερορῶν,
despreciador de ninguno,
γλυκὺς ἐν προσηγορίᾳ,
sé afable en el preguntar,
φαιδρὸς ἐν ἀποκρίσει,
alegre en el responder,
δεξιός,
cortés,
εὐπρόσιτος ἅπασι,
favorecedor de todos,
μήτε σεαυτοῦ διεξιὼν ἐγκώμια,
no pregonero de tus mismas alabanzas,
μηδὲ ἑτέρους λέγειν παρασκευάζων,
ni sobornador de otros para que las proclamen,
μηδὲ λόγον ἄσεμνον ἀποδεχόμενος,
no des oido á las palabras deshonestas,
ἐπικαλύπτων ὅσα δυνατὸν
y sé encubridor, quanto te sea posible
τῶν σεαυτοῦ πλεονεκτημάτων·
de tus buenas prendas.
ἐπὶ δὲ τοῖς ἁμαρτήμασι
por tus pecados
κατηγορῶν σεαυτοῦ,
acusate a ti mismo,
καὶ μὴ τοὺς ἑτέρων ἐλέγχους ἀναμένων,
y no aguardes á que otros te los reprehendan,
ἵνα γένῃ κατὰ τὸν δίκαιον
para que asi seas imitador del justo
τὸν ἑαυτοῦ κατήγορον ἐν πρωτολογίᾳ
que es el primero acusador de si mismo
ἵνα ᾖς κατὰ τὸν Ἰώβ,
para que seas semejante á Job,
ὃς οὐ διετράπη
que no se avergonzó
πολυοχλίαν πόλεως
por la muchedumbre que habia en la ciudad
ἐπ' αὐτῶν ἐξαγορεῦσαι
sino que delante de ellos publicó
τὸ ἴδιον πταῖσμα.
su propio yerro.
Μὴ βαρὺς ἐν ἐπιτιμήσεσι γίνου,
No seas áspero en reprehender,
μηδὲ ταχέως μηδὲ ἐμπαθῶς ἐξελέγχων
ni reconvengas ligeramente ni con ánimo turbado
(αὔθαδες γὰρ τὸ τοιοῦτον),
(porque señal es esto de arrogancia),
μηδὲ ἐπὶ μικροῖς καταδικάζων,
ni condenes á nadie por cosas de poco momento,
ὡς ἀκριβοδίκαιος αὐτὸς ὑπάρχων,
como si tú en todo fueras cabalmente justo,
τοὺς ἐν παραπτώματι προσλαμβανόμενος
recibe á los que han cometido un resbalón
καὶ πνευματικῶς καταρτίζων αὐτούς,
y refuérzalos espiritualmente,
ὡς ὁ ἀπόστολος παραινεῖ·
segun aconseja el Apóstol;
«Σκοπῶν σεαυτόν,
'Considerándote á ti mismo,
μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς»,
no sea que tú seas tentado',
τοσαύτην ποιούμενος σπουδὴν
pon tanto cuidado
μὴ δοξάζεσθαι παρὰ ἀνθρώποις,
en no ser alabado de los hombres,
ὅσην ἕτεροι περὶ τοῦ δοξάζεσθαι,
quanto ponen otros en que los alaben,
εἴ γε μέμνησαι τοῦ Χριστοῦ,
y acuérdate de Christo,
ζημίαν λέγοντος εἶναι
que dice, que pierde
τοῦ παρὰ Θεῷ μισθοῦ
su premio para Dios
τὴν ἑκούσιον παρὰ ἀνθρώποις ἐπιφάνειαν,
el que de industria busca la fama y lustre delante de los hombres,
καὶ τὸ ποιεῖν ἀγαθὸν
y que obra lo bueno
«πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις».
'por ser visto de ellos'.
«Ἀπέχουσι γάρ, φησί, τὸν μισθὸν αὐτῶν».
'Porque reciben', dice, 'su merced'.
Μὴ τοίνυν ζημίου σεαυτόν,
Asi pues no te hagas á ti mismo mal y daño,
ἐπὶ ἀνθρώπων φαίνεσθαι βουλόμενος.
queriendo conseguir gloria entre los hombres.
Ἐπειδὴ Θεὸς μέγας θεατής,
Respecto pues que Dios todo lo ve con lá mayor claridad,
φιλοδόξησον ἐπὶ Θεοῦ·
anhela por lograr la gloria delante de Dios;
λαμπρὸν γὰρ ἀποδίδωσι τὸν μισθόν.
el qual retribuye un galardon lustroso.
Ἀλλὰ προεδρίας ἠξιώθης
¿Has ascendido á un puesto elevado
καὶ περιέπουσί σε ἄνθρωποι
y los hombres te veneran
καὶ δοξάζουσι;
y te alaban?
Γίνου τοῖς ὑπηκόοις ἴσος,
Hazte semejante á los subditos é inferiores,
«Μὴ ὡς κατεξουσιάζων
'no como quien exerce dominacion
τῶν κλήρων»,
en el clero',
φησί,
como dice la Escritura,
μηδὲ κατὰ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας.
ni te portes al modo de los gobernantes terrenales del siglo.
Τὸν γὰρ θέλοντα πρῶτον εἶναι,
Porque quien quiera ser el primero,
δοῦλον εἶναι πάντων
que se haga un siervo de todos
ὁ Κύριος ἐκέλευσε.
mandó el Señor;
Καθόλου δὲ εἰπεῖν,
Y para decirlo en una palabra,
οὕτω δίωξον τὴν ταπεινοφροσύνην,
asi practica la humildad,
ὡς ἐραστὴς αὐτῆς.
como lo haga el que es amante de ella.
«Ἐράσθητι αὐτῆς
'Ámala
καὶ δοξάσει σε».
y ella te adquirirá lá gloria'.
Οὕτω καλῶς ἐπὶ δόξαν ὁδεύσεις τὴν ἀληθῆ,
Este es el modo de caminar á la gloria verdadera,
τὴν ἐν ἀγγέλοις,
que está delante de los Angeles,
τὴν παρά Θεῷ.
y delante de Dios.
Ὁμολογήσει δέ σε Χριστός,
Christo te confesará,
ὡς ἴδιον μαθητήν,
como á discípulo suyo,
ἐπὶ τῶν ἀγγέλων
delante de los Angeles
καὶ δοξάσει σε,
y te dará la gloria,
ἂν γένῃ τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ μιμητής,
si imitas lá humildad del mismo,
τοῦ λέγοντος·
que dijo;
«Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ,
'Aprended de mí,
ὅτι πρᾶός εἰμι,
que soy manso,
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,
y humilde de Corazon,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν
y encontrareis el reposo
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»·
para vuestras almas';
ᾧ ἡ δόξα
á él sea la gloría
καὶ τὸ κράτος
y el poder
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
en los siglos de los siglos.
Ἀμήν.
Amen.