Περὶ ταπεινοφροσύνης
On Humility
1. Ὤφειλεν ἄνθρωπος
Would that man
ἐν τῇ παρὰ Θεῷ δόξῃ μεμενηκέναι,
had abided in the glory which he possessed with God,
καὶ εἶχεν ἂν ὕψος οὐκ ἐπίπλαστον,
he would not have fictitious dignity,
ἀλλ' ἀληθινόν·
but a genuine one;
δυνάμει Θεοῦ μεγαλυνόμενος,
he would be ennobled by the power of God,
σοφίᾳ θείᾳ φαιδρυνόμενος,
illumined with divine wisdom,
αἰωνίᾳ ζωῇ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὐφραινόμενος.
and made joyful in the possession of eternal life and its blessings.
Ἐπειδὴ δὲ
But because
τὴν τῆς θείας δόξης ἐπιθυμίαν μετέθηκε
he ceased to desire divine glory
καὶ μείζονα προσδοκήσας
in expectation of a better prize
καὶ σπεύσας ὅπερ οὐκ ἠδύνατο λαβεῖν,
and strove for the unattainable,
ἀπώλεσεν ὅπερ ἔχειν ἠδύνατο·
he lost the good which it was in his power to possess;
μεγίστη σωτηρία αὐτῷ
the surest salvation for him
καὶ τῆς νόσου θεραπεία
and the remedy of his ills
καὶ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπάνοδος,
and the means of restoration to his original state,
ἀτυφία,
the humility,
καὶ τὸ μὴ φαντάζεσθαι
and not pretending
δόξης τινὸς περιβολὴν δι' ἑαυτοῦ,
that he may lay claim to any glory through his own efforts,
ἀλλὰ ζητεῖν παρὰ Θεοῦ.
but seeking it from God.
Οὕτω γὰρ διορθώσει τὸ πταῖσμα,
Thus will he make amends for his error,
οὕτως ἰάσεται τὸ νόσημα,
thus will he be cured of his malady,
οὕτως ἀναδραμεῖται πρὸς τὴν ἱεράν,
thus will he return to the observance of the holy,
ἣν κατέλιπεν,
which he has abandoned,
ἐντολήν.
precept.
Ἀλλ' ὁ καταβαλὼν
For the one who caused ruin
ἐλπίδι δόξης ψευδοῦς
by holding out the hope of false glory
τὸν ἄνθρωπον
to the man
διάβολος
namely, the Devil
οὐ παύεται
ceases not
τοῖς αὐτοῖς ἐρεθίσμασιν ἐκκαλούμενος
to still tempt him by the same allurements
καὶ μυρία μηχανήματα
and innumerable schemes
πρὸς τοῦτο ἐξευρίσκων·
to this end he devises;
μέγα μὲν ἐπιδεικνὺς αὐτῷ,
as a great good he represents to him,
χρημάτων περιβολήν,
the large fortune,
ἵνα ἐπὶ τούτῳ μεγαλύνηται
so that man will regard it as a cause for boasting
καὶ περὶ τοῦτο σπουδάζῃ,
and expend effort to obtain it,
ὅπερ ἐστὶν οὐδὲν μὲν εἰς δόξαν,
wealth, however, leads not to glory,
μέγα δὲ εἰς κίνδυνον.
but to great peril.
Χρημάτων γὰρ πορισμός,
For the amassing of riches,
πλεονεξίας μὲν ὑπόθεσις,
is to lay the foundation for avarice,
κτῆσις δέ,
and the acquisition of money,
οὐδὲν εἰς εὐδοξίαν,
bears no relation to excellence of character,
ἀλλὰ μάτην τυφλοῖ,
rather, it blinds a man to no purpose,
διακενῆς ἐπαίρει,
vain conceit arouses,
φλεγμονῇ τινι παραπλήσιον πάθος
and a sickness like an inflamed swelling
ἐργάζεται περὶ τὴν ψυχήν.
produces in the soul.
Οὐ γὰρ ὑγιὴς ὄγκος,
Because a tumour is neither healthful,
οὐδὲ ὠφέλιμος,
nor beneficial,
ὁ τῶν φλεγμαινόντων σωμάτων,
to the bodies suffering with inflammation,
ἀλλὰ νοσώδης,
but unwholesome,
ἐπιβλαβής,
and injurious,
ἀρχὴ κινδύνου
a source of danger
καὶ πρόφασις ἀπωλείας.
and a cause of death.
Τοιοῦτο καὶ περὶ ψυχὴν ὑπερηφανία.
Such an effect does pride engender in the soul.
Καὶ γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ χρήμασιν ἔπαρσις γίνεται,
But money is not the only instigator of arrogance,
οὐδὲ μόνον
and not only
ταῖς ἀπὸ τῶν χρημάτων κομπώδεσι διαίταις τε καὶ περιβολαῖς
in the costly food and clothing which money buys
ἐπαίρονται ἄνθρωποι·
do men take pride;
πολυτελεῖς ὑπὲρ τὴν χρείαν παρατιθέμενοι τραπέζας τρυφηλάς,
in setting luxurious tables with unnecessary extravagance,
οὐκ ἀναγκαίας περιβαλλόμενοι τὰς ἐσθῆτας,
in wearing superfluous ornaments,
οἴκων μεγέθη κατασκευάζοντες
in building immense piles for their homes
καὶ κάλλει ποικίλλοντες,
and in adorning them with all sorts of finery,
οἰκετῶν ἀκολούθων πλήθη,
in maintaining great throngs of slaves as attendants,
καὶ κολάκων ἀναριθμήτων ἐξηρτημένοι συστήματα,
and innumerables hordes of flatterers attaching to their person,
ἀλλὰ καὶ χειροτονητοῖς ἀξιώμασιν
but also because of political honours
ὑπὲρ φύσιν ὑψοῦνται.
men exalt themselves beyond what is due their nature.
Εἰ δῆμος ἀξίωμα δῷ,
If the populace confer upon them a distinction,
εἴ τινος προεδρίας ἀξιώσειε
if it honour them with some office of authority
καὶ τὸ τῆς ὑπεροχῆς ἀξίωμα ψηφίσαιτο αὐτῷ,
if an exceptional mark of dignity be voted in their favour,
καὶ ἐνταῦθα δή,
thereupon,
καθάπερ ὑπερβάλλοντες τὴν ἀνθρώπειον φύσιν,
as though they had risen above human nature,
μόνον τὴν οὐκ ἐπὶ νεφελῶν ἱδρῦσθαι νομίζουσι,
they almost look upon themselves as well-nigh seated on the very clouds,
πάτημα τοὺς ὑποκειμένους ἀνθρώπους ἡγούμενοι
and regard the men beneath them as their footstool
καὶ κατὰ τῶν τὴν ἀξίαν δεδωκότων αὐτοῖς ἐπαιρόμενοι
and they lord it over those who raised them to such honour
καὶ δι' ὧν εἶναι δοκοῦσί τινες,
and at whose hands they received their sham distinctions,
κατὰ τούτων ἀλαζονευόμενοι·
and they exalt themselves over them;
πρᾶγμα πλῆρες ἀνοίας ὑπομένοντες,
filled with a folly entirely out of keeping with reason,
ὀνείρου σαθροτέραν ἔχοντες δόξαν,
they possess a glory more unsubstantial than a dream,
καὶ ματαιοτέραν φασμάτων νυκτερινῶν
and more unreal than the phantoms of the night
περιβεβλημένοι λαμπρότητα,
is the splendour they are surrounded with,
νεύματι δήμου συνισταμένην
since it comes into being at the will of the people
καὶ νεύματι διαλυομένην.
and at their will is swept away again.
Οἷος ἦν ὁ παράφρων ἐκεῖνος,
Such fool of that sort he was,
ὁ τοῦ Σολομῶντος υἱός,
the son of Solomon,
ὁ νέος τὴν ἡλικίαν
youthful in his years
καὶ τὰς φρένας νεώτερος,
and younger still in his wisdom,
ὁ τῷ δήμῳ ζητοῦντι πραοτέραν ἡγεμονίαν
who while his people desired a milder rule
ἀπειλήσας χαλεπωτέραν
he threatened them with an even harsher one
καὶ διὰ τῆς ἀπειλῆς ἀπολέσας τὴν βασιλείαν,
and by his very threat he lost his kingdom,
δι' ἧς προσεδόκησε βασιλικώτερος ὀφθήσεσθαι,
by the very expedient whereby he hoped to be elevated to a more royal state,
διὰ ταύτης καθαιρεθεὶς ἧς εἶχεν ἀξίας.
he was cut down of the dignity he already possessed.
Θρασύνει δὲ ἄνθρωπον
Pride is also awaken in man
καὶ χειρῶν δύναμις
by the strength of arm
καὶ τάχος ποδῶν
and by the swiftness of foot
καὶ σώματος εὐμορφία,
and by the beauty of the body,
νόσων παραναλώματα
things that an illness would destroy
καὶ χρόνου δαπανήματά·
and the and time would consume;
καὶ οὐκ αἰσθάνεται ὅτι
and unaware as he is that
«Πᾶσα σὰρξ χόρτος,
'All flesh is grass,
καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου,
and all the glory of man,
ὡς ἄνθος χόρτου.
is as the flower of the grass.
Ἐξηράνθη ὁ χόρτος,
The grass is withered,
καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε».
and the flower is fallen'.
Τοιαῦται γιγάντων
Such was of the giants
ἐπὶ δυνάμει ἀλαζονεῖαι,
the arrogance because of their strength,
καὶ Γολιὰθ ἀνοήτου
and such was of the witless Goliath
φρόνημα θεομάχον,
the God-defying pride,
καὶ ὁ κάλλει μέγα φρονῶν Ἀδωνίας,
and such was Adonias exulting in his beauty,
καὶ μεγέθει κόμης ἐπαιρόμενος Ἀβεσσαλώμ.
and Absalom, glorying in his luxuriant hair.
2. Ὃ δὲ δοκεῖ
And what appears to be
τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρχόντων ἀνθρώποις καλῶν
among all man's goods and possessions
μέγιστον εἶναι καὶ βεβαιότερον,
the greatest and most enduring,
ἡ σοφία καὶ ἡ φρόνησις,
namely, wisdom and sagacity,
καὶ τοῦτο ματαίαν ἔχει τὴν ἔπαρσιν
also these are the causes of idle boasting
καὶ ὕψος οὐκ ἀληθὲς παρασκευάζει,
and nourish false uplifting,
τῆς παρὰ Θεοῦ σοφίας ἀπούσης,
for, if the wisdom which is from God is lacking,
εἰς οὐδὲν τούτων λογιζομένων.
these acquisitions are worthless.
Διαπίπτει μὲν γὰρ
Because it resulted useless
αὐτῷ τῷ διαβόλῳ
for devil himself
τὸ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου σόφισμα,
that plot against man,
καὶ καθ' ἑαυτοῦ τεχνάσας ἔλαθεν
and without knowing it turned against himself
ὃ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου μεμηχάνηται,
what he contrived against mankind,
οὐδὲν τοσοῦτον ἐκεῖνον ζημιώσας,
because he did not so much injure him,
ὃν ἤλπισεν ἀπαλλοτριώσειν Θεοῦ
whom he hoped to alienate from God
καὶ ζωῆς αἰωνίου,
and from eternal life,
ὅσον ἑαυτὸν προδούς,
as he betrayed himself,
ἀποστάτης Θεοῦ γεγονὼς
becoming as he did a rebel against God
καὶ θανάτῳ καταδικασθεὶς αἰωνίῳ.
and condemned to eternal death.
Καὶ τὴν κατὰ τοῦ Κυρίου στήσας παγίδα,
And in the snare he laid for the Lord,
διὰ ταύτης ἑάλω,
he was caught himself,
σταυρωθεὶς
by being nailed to the cross
ἐν ᾧ σταυρώσειν προσεδόκησε,
upon which he hoped to crucify Him,
καὶ ἀποθανὼν
and by dying the death
ἐν ᾧ τὸν Κύριον ἤλπισεν ἀναιρήσειν θανάτῳ.
by which he hoped the Lord would die.
Εἰ δὲ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων,
But if the Prince of this world,
ὁ πρῶτος καὶ μέγιστος
the supreme and greatest
καὶ ἀόρατος τῆς κοσμικῆς σοφίας σοφιστής,
and invisible master of worldly wisdom,
ἁλίσκεται τοῖς ἑαυτοῦ σοφίσμασιν,
is caught in his own artifices,
εἰς τὴν ἐσχάτην περιιστάμενος ἀφροσύνην,
and brought down to utter ignominy,
πολλῷ μᾶλλον οἱ ἐκείνου μαθηταὶ καὶ ζηλωταί,
far more will be thus ensnared his followers and supporters,
κἂν μυρία σοφίσωνται,
even though they devise a thousand wiles,
«Φάσκοντες εἶναι σοφοί,
'Professing themselves to be wise,
ἐμωράνθησαν».
they became fools'.
Κατασοφίζεται φαραὼ
Pharaoh resorted to trickery
ἐπ' ὀλέθρῳ Ἰσραήλ,
for the ruin of Israel,
ἀλλ' ἔλαθεν ὁ κατασοφισμὸς αὐτῷ διαλυθείς,
but his clever scheme was suddenly foiled,
ὅθεν οὐ προσεδόκησε.
from a quarter he least suspected.
Καὶ βρέφος ἐκτεθὲν
And the babe exposed
διὰ τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ
at his order
εἰς θάνατον,
condemned to die,
λανθάνει τρεφόμενον
was secretly reared
ἐπὶ τῆς οἰκίας τῆς βασιλικῆς,
in the royal household,
καὶ καθαιροῦν τὴν ἐκείνου δύναμιν
and he destroyed his power
καὶ τὴν τοῦ παντὸς ἔθνους,
and that of his whole nation,
καὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐξάγον εἰς σωτηρίαν.
and he led Israel to deliverance.
Ὁ δὲ ἀνδροφόνος Ἀβιμέλεχ,
Also the homicide Abimelech,
ὁ τοῦ Γεδεὼν νόθος υἱός,
the bastard son of Gideon,
ὁ τοὺς ἑβδομήκοντα παῖδας τοὺς γνησίους ἀποκτείνας
who slew the seventy legitimate sons
καὶ σοφὸν τοῦτο νομίσας ἐξευρηκέναι
and thinking he had hit upon a wise plan
πρὸς τὸ βεβαίως τὴν βασιλείαν κατασχεῖν,
for securing his grasp on the royal power,
συντρίβει μὲν
although he destroyed
τοὺς συνεργοὺς αὐτῷ τοῦ φόνου γενομένους,
those who had joined as his accomplices in the crime,
συντρίβεται δὲ ὑπ' αὐτῶν·
was in turned however destroyed by them;
καὶ τέλος ἀπόλλυται χειρὶ γυναικὸς
and in the end was slain by a woman's hand
καὶ λίθου βολῇ.
with a stone cast.
Καὶ ἐσοφίσαντο πάντες Ἰουδαῖοι
And all the Jews devised
κατὰ τοῦ Κυρίου
against the Lord
βούλευμα ὀλέθριον,
a deadly plot,
ἑαυτοῖς λέγοντες,
by saying to themselves,
«Ἐὰν ἀφῶμεν οὕτως,
'If we let him alone so,
πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν,
all will believe in him,
καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι
and the Romans will come
καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν τὸν τόπον
and will take away our place
καὶ τὸ ἔθνος».
and our nation'.
Ἐκ τούτου τοῦ βουλεύματος
From that conspiracy
ἐπὶ τὴν χριστοκτονίαν ἐλθόντες,
passing to the actual slaying of Christ,
ὡς τὸ ἔθνος αὐτοὶ καὶ τὴν χώραν διασώσοντες,
with the intention of saving their land and nation,
ἀπολώλασι δι' ὧν ἐβουλεύσαντο
they suffered through their intrigue the loss of both
καὶ ἐκ τῆς χώρας ἀνάστατοι
and they were driven from their land
καὶ τῶν νόμων ἀλλότριοι
and were cut off from their laws
καὶ τῆς λατρείας γεγενημένοι.
and their worship of God.
Καὶ ὅλως ἐν μυρίοις
In short there are countless
ἄν τις καταμάθοι παραδείγμασι
examples that someone may learn
σαθρὸν τὸ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας πλεονέκτημα,
how frail is the quality of human wisdom,
μικρόν τε καὶ ταπεινὸν μᾶλλον,
for it is a meagre and lowly thing,
ἢ μέγα καὶ ὑψηλόν.
rather than sublime and great.
3. Ὥστε οὐδεὶς εὖ φρονῶν,
Therefore no truly prudent man,
οὔτε ἐπὶ τῇ σοφίᾳ τῇ ἑαυτοῦ μέγα φρονήσει,
will think himself great because of his own wisdom,
οὔτε ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς προειρημένοις,
or because of the other things I have mentioned,
ἀλλὰ πεισθήσεται τῇ καλλίστῃ παραινέσει
but will rather attend to the excellent counsel
τῆς μακαρίας Ἄννης καὶ τοῦ προφήτου Ἱερεμίου·
of the blessed Anna and of the Prophet Jeremiah;
«Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς
'Let not the wise man glory
ἒν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ,
in his wisdom,
καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς
and let not the strong man glory
ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ,
in his strength,
καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος
and let not the rich man glory
ἑν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ».
in his riches'.
Ἀλλὰ τί τὸ καύχημα τὸ ἀληθές;
But what is the true glory?
καὶ ἐν τίνι μέγας ὁ ἄνθρωπος;
And what makes a man great?
«Ἐν τούτῳ, φησί, καυχάσθω ὁ καυχώμενος,
'In this', says the Prophet, 'let him that glorieth,
ἐν τῷ συνιεῖν καὶ γινώσκειν ὅτι ἐγὼ Κύριος».
that he understandeth and knoweth that I am the Lord'.
Τοῦτο ὕψος ἀνθρώπου,
This constitutes the highest dignity of man,
τοῦτο δόξα καὶ μεγαλειότης·
this is his glory and greatness;
ἀληθῶς γνῶναι τὸ μέγα
truly to know what is great
καὶ τούτῳ προσφύεσθαι
and to cleave to it
καὶ δόξαν τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης ἐπιζητεῖν.
and to seek after glory from the glory of the Lord.
Λέγει δὲ ὁ ἀπόστολος,
The Apostle tells us,
«Ὁ καυχώμενος
'He that glorieth
ἐν Κυρίῳ καυχάσθω»,
may glory in the Lord',
λέγων, ὅτι
saying, that
«Χριστὸς ἡμῖν ἐγενήθη σοφία ἀπὸ Θεοῦ,
'Christ was made for us wisdom of God,
δικαιοσύνη τε
justice
καὶ ἁγιασμὸς
and sanctification
καὶ ἀπολύτρωσις»,
and redemption',
ἵνα καθὼς γέγραπται,
so that as it is written,
«Ὁ καυχώμενος
'He that glorieth,
ἐν Κυρίῳ καυχάσθω».
may glory in the Lord'.
Αὕτη γὰρ δὴ ἡ τελεία
For this is the perfect
καὶ ὁλόκληρος καύχησις ἐν Θεῷ,
and consummate glory in God,
ὅτε μήτε ἐπὶ δικαιοσύνῃ
when not because of his own justice
τις ἐπαίρεται τῇ ἑαυτοῦ,
a man is uplifted,
ἀλλ' ἔγνω μὲν
but because he knows
ἐνδεῆ ὄντα ἑαυτὸν
that he is empty of true glory
δικαιοσύνης ἀληθοῦς,
of true justice,
πίστει δὲ μόνῃ τῇ εἰς Χριστὸν
and only through his faith in Christ
δεδικαιωμένον.
can be justified.
Καὶ καυχᾶται Παῦλος
In this Paul gloried
ἐπὶ τῷ καταφρονῆσαι
that he thought nothing of
τῆς ἑαυτοῦ δικαιοσύνης,
his own justice,
ζητεῖν δὲ τὴν διὰ Χριστοῦ,
and in seeking after the justice through Christ,
τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
the justice by faith which is from God,
«Τοῦ γνῶναι αὐτὸν
'that he might know Him
καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ,
and the power of His resurrection,
καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ,
and the fellowship of His sufferings,
συμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
being made conformable to His death,
εἴ πως καταντήσει
if by any means he might himself attain
εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν».
to the resurrection which is from the dead'.
Ἐνταῦθα πέπτωκε
Herewith topples
πᾶν ὕψος ὑπερηφανίας.
the whole lofty pinnacle of arrogant pride.
Οὐδὲν ὑπολέλειπταί σοι
Nothing remains to you
πρὸς ἀλαζονείαν,
to boast of,
ὦ ἄνθρωπε,
O man,
ᾧ τὸ καύχημα καὶ ἡ ἐλπὶς
inasmuch as your glory and your hope
ἐν τῷ νεκρῶσαι μὲν πάντα τὰ σεαυτοῦ,
consist in mortifying yourself in all things,
ζητῆσαι δὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν τὴν μέλλουσαν,
and in striving toward the life to come in Christ,
ἧς ἀπαρχὰς ἔχοντες,
the foretaste of which life we have already,
ἤδη ἐν τούτοις ἐσμέν,
and we are already in possession of its goods,
τὸ ὅλον ἐν χάριτι ζῶντες
living as we do entirely by the grace
καὶ δωρεᾷ Θεοῦ.
and gift of God.
Καὶ Θεὸς μέν ἐστιν,
And it is God,
«Ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν
'Who worketh in us
καὶ τὸ θέλειν
both to will
καὶ τὸ ἐνεργεῖν
and to accomplish
ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας»,
according to his good will',
Θεὸς δὲ
God also
τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν
His own wisdom
τὴν προωρισμένην
which is ordained
εἰς δόξαν ἡμῶν
unto our glory
ἀποκαλύπτει διὰ τοῦ ἰδίου Πνεύματος,
reveals through His own Spirit,
Θεὸς δὲ τὴν ἐν πόνοις δίδωσι δύναμιν.
it is God who grants strength to our efforts.
«Περισσότερον πάντων ἐκοπίασα»,
'I have laboured more abundantly than all they',
φησὶ Παῦλος,
says Paul,
«οὐκ ἐγὼ δέ,
'yet not I,
ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
but the grace of God
ἡ σὺν ἐμοί».
that is with me'.
Θεὸς δὲ ἐξαιρεῖται κινδύνων
God delivers us from dangers
παρὰ πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα.
which are beyond all human hope.
«Αὐτοί, φησίν,
'Ourselves,' says the Apostle,
ἐν ἑαυτοῖς
'in ourselves
τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου
the answer of death
ἐσχήκαμεν,
we had received,
ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν
that we should not trust
ἐφ' ἑαυτοῖς,
in ourselves,
ἀλλ' ἐπὶ τῷ Θεῷ
but in God
τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·
who raiseth the dead;
ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου
Who out of so great dangers
ἐρρύσατο ἡμᾶς
hath delivered us
καὶ ῥύεται,
and doth deliver us,
εἰς ὃν ἠλπίκαμεν
in whom we trust
ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται».
that he will yet also deliver us'.
4. Τί οὖν ἐπαίρεις,
Why, then, are you full of pride,
εἰπέ μοι,
tell me,
σαυτὸν ὡς ἐπὶ καλοῖς ἰδίοις,
of what you have as if they were your own goods,
ἀντὶ τοῦ χάριν ἐπὶ τοῖς δώροις
when for the gifts you ought rather
ὁμολογεῖν τῷ δεδωκότι;
to give thanks to the Giver?
«Τί γὰρ ἔχεις,
'For what hast thou,
ὃ οὐκ ἔλαβες;
that thou hast not received?
Εἰ δὲ καὶ ἔλαβες,
And if thou hast received,
τί καυχᾶσαι
why dost thou glory
ὡς μὴ λαβών;»
as if thou hadst not received it?'
Οὐ σὺ Θεὸν ἔγνως
You have not known God
διὰ δικαιοσύνης,
by the works of your justice,
ἀλλὰ Θεός σε διὰ χρηστότητα ἔγνω·
but God has known you by reason of His goodness;
«Γνόντες, φησί, Θεόν,
'After that you have known God,' says the Apostle,
μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ».
'or rather are known by God'.
Οὐ σὺ Χριστὸν κατείληφας
You did not apprehend Christ
διὰ τῆς ἀρετῆς,
because of your virtue,
ἀλλὰ Χριστός σε
but Christ
διὰ τῆς παρουσίας
by His coming
κατείληφε.
apprehended you.
«Διώκω, φησίν,
'I follow after,' says the Apostle,
εἰ καὶ καταλάβω,
'if I may also comprehend,
ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ Χριστοῦ».
wherein I am also apprehended by Christ'.
«Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε,
'You have not chosen me,'
φησὶν ὁ Κύριος,
says the Lord,
ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς».
'but I have chosen you'.
Ἀλλ' ὅτι τετίμησαι,
Yet, because honour is accorded you,
μέγα φρονεῖς,
you exalt yourself,
καὶ τὸν ἔλεον
and in the granted mercy
πρόφασιν
a pretext
ὑπερηφανίας
for arrogance
λαμβάνεις;
you make?
Καὶ τότε γνῷς
And then you will know
σεαυτὸν
yourself
ὅστις εἶ,
for what you are,
ὡς Ἀδὰμ
another Adam
ἐκβληθεὶς
cast forth
ἐκ τοῦ παραδείσου,
from Paradise,
ὡς Σαοὺλ
another Saul
καταλειφθεὶς
abandoned
ὑπὸ Πνεύματος Θεοῦ,
by the Holy Spirit,
ὡς Ἰσραὴλ
another Israel
τῆς ἁγίας ῥίζης
from the holy root
ἀποτμηθείς.
cut off.
«Τῇ πίστει,
'By faith,
φησίν,
says the Apostle,
ἕστηκας·
Thou standest;
μὴ ὑψηλοφρόνει,
be not highminded,
ἀλλὰ φοβοῦ».
but fear'.
Κρίσις ἕπεται χάριτι,
Judgement is in accord with grace,
καὶ ὅπως ἐχρήσω
and as you have used
τοῖς χαρισθεῖσιν,
the gifts given to you,
ὁ κριτὴς ἐξετάσει.
so shall the Judge judge you.
Εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο αὐτὸ συνίης,
If you do not even understand this,
ὅτι χάριτος τετύχηκας,
that you have been given grace,
ἀλλ' ἴδιον ποιῇ κατόρθωμα τὴν χάριν,
but you believe grace is your own virtue,
ὑπερβολῇ τῆς ἀναισθησίας,
through great stupidity,
οὐκ εἶ
you are not
τοῦ μακαρίου τιμιώτερος
better than the blessed
ἀποστόλου Πέτρου.
Apostle Peter.
Οὐδὲ γὰρ ἀγάπῃ
For neither in love
τῇ πρὸς τὸν Κύριον
for the Lord
ὑπερβαλέσθαι δυνήσῃ
you will be able to surpass
τὸν οὕτω σφοδρῶς ἀγαπῶντα,
him who loved Him so ardently,
ὡς καὶ ὑπεραποθνήσκειν ἐθέλειν.
that he even desired to die for Him.
Ἀλλ' ὅτι μεγαλοφρονέστερον ἐφθέγξατο λέγων·
Yet because he spoke boastfully saying;
«Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί,
'Although all shall be scandalised in thee,
ἀλλ' ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι»,
I will never be scandalised',
παρεδόθη τῇ ἀνθρωπίνῃ δειλίᾳ,
he delivered over to human cowardice,
καὶ πέπτωκεν εἰς ἄρνησιν,
and committed the act of denial,
σωφρονιζόμενος τῷ σφάλματι πρὸς εὐλάβειαν
gaining prudence and caution through his fall
καὶ διδασκόμενος φείδεσθαι τῶν ἀσθενούντων,
and learning to be indulgent to the weak in faith,
τῷ καὶ τὴν ἑαυτοῦ καταμαθεῖν ἀσθένειαν
by discovering his own weakness
καὶ γνῶναι σαφῶς ὅτι,
and clearly coming to understand that,
καθάπερ ἐν τῷ πελάγει καταποντιζόμενος,
just as when he was sinking into the sea,
ἐκουφίσθην τῇ τοῦ Χριστοῦ δεξιᾷ,
he had been lifted up by the helping Hand of Christ,
οὕτως ἐν τῷ κλύδωνι τοῦ σκανδαλισμοῦ
so, when he was in the billow of the scandal
κινδυνεύσας ἀπολέσθαι δι' ἀπιστίας,
in mortal danger because of his incredulity,
ἐφυλάχθη δυνάμει Χριστοῦ,
he was protected by the power of Christ,
ὃς καὶ προεῖπεν αὐτῷ τὸ συμβησόμενον λέγων·
who had foretold him what was to be by saying;
«Σίμων, Σίμων,
'Simon, Simon,
ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο τοῦ σινιάσαι ὑμᾶς
behold Satan hath desired that he may sift you
ὡς τὸν σῖτον.
like the wheat in the sieve.
Κἀγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ,
But I have prayed for thee,
ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου,
that thy faith fail not,
καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας,
and thou, being once converted,
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου».
confirm thy brethren'.
Καὶ Πέτρος μὲν οὕτως ἐλεγχθείς,
And Peter reproved in this way,
δικαίως ἐβοηθεῖτο,
was deservedly given aid,
πρὸς ἀπόθεσιν ἀλαζονείας
in order to learn how to put away his pride
καὶ φειδὼ τῶν ἀσθενούντων ἐκπαιδευόμενος·
and show forbearance toward the weak;
ὁ δὲ φαρισαῖος ἐκεῖνος,
that stern Pharisee however,
ὁ βαρὺς καὶ καθ' ὑπερβολὴν ὑπερήφανος,
the overbearing and swollen with pride in himself,
ὁ μὴ μόνον ἐφ' ἑαυτῷ θρασυνόμενος,
the one not only boasting of himself,
ἀλλὰ καὶ τὸν τελώνην ἐπὶ Θεοῦ διασύρων,
but also discrediting the publican in the presence of God,
ἀπώλεσε τῆς δικαιοσύνης τὸ καύχημα,
he lost the glory of his uprightness,
διὰ τὸ τῆς ὑπερηφανίας ἔγκλημα.
because of the sin of his arrogance.
Καὶ κατῆλθεν ὁ τελώνης
'And the publican went down
δεδικαιωμένος ὑπὲρ αὐτόν,
justified in preference to him',
ὅτι τὸν ἅγιον ἐδόξαζε Θεόν,
because to the Holy God he had given glory,
καὶ οὐδὲ ἀναβλέπειν ἐτόλμα,
and did not even dare to lift his eyes,
ἀλλ' ἱλασμὸν ἐζήτει μόνον,
but only sought to win mercy,
κατήγορος ὢν ἑαυτοῦ
accusing himself
καὶ τῷ σχήματι
both by his posture
καὶ τῇ κατὰ στήθους πληγῇ
and by striking his breast
καὶ τῷ ζητεῖν οὐδὲν ἄλλο
and by entertaining no nothing else
πλὴν ἱλασμόν.
except propitiation.
Ὅρα δὴ οὖν
Watch therefore
καὶ φυλάττου τὸ παράδειγμα
and bear in mind this example
τῆς χαλεπῆς δι' ὑπερηφανίαν ζημίας.
of grievous loss sustained through arrogance.
Ἐζημιώθη τὴν δικαιοσύνην
This man forfeited his virtue
ὑπερηφανευσάμενος,
because he was given over to pride,
ἀπώλεσε τὸν μισθὸν
he he lost his reward
θρασυνόμενος,
by his bold self-reliance,
ἠλαττώθη τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ,
he was placed lower than the sinful and the humble,
μεγαλύνας ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐκεῖνον,
because he had exalted himself above him,
καὶ οὐκ ἀναμείνας τὴν παρὰ Θεοῦ κρίσιν,
and had not waited for the judgement of God,
ἀλλὰ τὴν παρ' αὐτοῦ ἐξενεγκών.
but had himself pronounced his own.
Σὺ δὲ κατ' οὐδενὸς ἐπαρθήσῃ ποτέ,
You however never place yourself above anyone,
οὐδὲ κατὰ τῶν ἄγαν ἁμαρτωλῶν.
not even against the greatest sinners.
Ῥύεται πολλάκις ἡ ταπεινοφροσύνη
Humility often saves
τὸν ἡμαρτηκότα πολλὰ καὶ μεγάλα.
a sinner who has committed many great sins.
Μὴ οὖν σεαυτὸν δικαιώσῃς
So don't ever justify yourself
ὑπὲρ ἕτερον,
as more virtuous than another,
μήποτε δικαιωθεὶς τῇ σεαυτοῦ ψήφῳ,
for fear that by self declaring yourself as just,
τῇ τοῦ Θεοῦ κατακριθῇς.
you may be condemned by the sentence of God.
«Οὐκ ἀνακρίνω, φησίν, ἐμαυτόν», ὁ Παῦλος.
'Neither do I judge my own self', says Paul.
«Οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα,
'for I am not conscious against myself of anything,
ἀλλ' οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι.
yet I am not hereby justified.
Ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν».
But he that judgeth me is the Lord'.
5. Οἴει τί κατορθοῦν ἀγαθόν;
Do you think you have done something good?
Εὐχαρίστει τῷ Θεῷ,
Give thanks to God,
μὴ κατὰ τοῦ πλησίον ἐπαίρου.
and do not exalt yourself above your neighbour.
«Τὸ ἔργον ἑαυτοῦ, φησί,
'His own work', says the Apostle,
δοκιμαζέτω ἕκαστος
'let every one examine
καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει,
and then he shall have glory in himself only,
καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον».
and not in another'.
Τί γὰρ ὤνησας τὸν πλησίον
How have you helped your neighbour
ὅτι πίστιν ὡμολόγησας,
by making a profession of faith,
ἢ φυγὴν ὑπέμεινας
or by suffering exile
διὰ ὄνομα Χριστοῦ,
for the Name of Christ,
ἢ τοῖς νηστείας ἐνεκαρτέρησας πόνοις;
or by enduring fasting with constancy?
Οὐχ ἑτέρου τὸ κέρδος,
The gain is not of another,
ἀλλὰ σόν.
but yours.
Φοβήθητι
Beware
τῆς τοῦ διαβόλου πτώσεως
the fall of the Devil
τὴν ὁμοίωσιν,
not to repeat,
ὃς ἐπαρθεὶς
who in exalting himself
κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
against man
πέπτωκεν ὑπ' ἀνθρώπου,
he was cast down by a Man,
καὶ παραδέδοται
and was delivered up
πάτημα
to be trodden upon
τῷ πεπατημένῳ.
to Him who he had trodden on.
Τοιαύτη καὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν ἡ πτῶσις.
Such too was the fall of the Israelites.
Ἐπαιρόμενοι γὰρ
Because by vaunting their superiority
κατὰ τῶν ἐθνῶν,
over the Gentiles,
ὡς ἀκαθάρτων,
whom they regarded as unclean,
ἀκάθαρτοι γεγόνασιν ἀληθῶς,
they themselves became unclean in reality,
τὰ δὲ ἔθνη κεκάθαρται.
while the Gentiles were made clean.
Καὶ τῶν μὲν ἡ δικαιοσύνη γέγονεν
And the justice of the Israelites became
«ὡς ράκος ἀποκαθημένης»,
'as the rag of a menstruous woman',
τῶν δὲ ἐθνῶν
while of the Gentiles
ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἀσέβεια
the wickedness and impiety
διὰ πίστεως ἐξήλειπται.
was wiped out through faith.
Καθόλου μέμνησο
In short keep in mind
τῆς ἀληθοῦς παροιμίας·
that true proverb;
«Ὑπερηφάνοις Θεὸς
'God to the proud
ἀντιτάσσεται,
resisteth,
ταπεινοῖς δὲ
but to the humble
δίδωσι χάριν».
he giveth grace'.
Ἔχε τοῦ Κυρίου τὸ ῥῆμα πρόχειρον·
Keep at hand that word of the Lord;
«Πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν
'Everyone that humbleth himself
ὑψωθήσεται·
shall be exalted;
καὶ ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν
and he that exalteth himself
ταπεινωθήσεται».
shall be humbled'.
Μὴ γίνου κριτὴς ἄνισος σεαυτοῦ,
Be not an unjust judge of yourself,
μηδὲ πρὸς χάριν ἐξέταζε,
and do not examine your case favourably to yourself,
εἰ μέν τι δοκεῖς ἔχειν καλόν,
and if you believe to have something good,
τοῦτο ἐν ψήφῳ τιθείς,
do count this to your credit,
τῶν δὲ πταισμάτων ἑκὼν ἐπιλανθανόμενος,
and by readily forgetting your mistakes,
μηδὲ ἐφ' οἷς μὲν σήμερον κατορθοῖς μεγαλυνόμενος,
do not boast of your good deeds of today,
ἐφ' οἷς δὲ πρῴην καὶ πάλαι κακῶς εἰργάσω,
and for what you had done badly yesterday and in the past,
συγχώρησιν σεαυτῷ διδούς,
grant yourself pardon,
ἀλλ' ὅταν σε τὸ παρὸν ἐπαίρῃ,
but whenever the present arouses pride in you,
τὸ παλαιὸν εἰς ἀνάμνησιν ἀγέτω,
do recall the past to mind,
καὶ παύσῃ τῆς ἀναισθήτου φλεγμονῆς.
and you will check the foolish swelling of conceit.
Καὶ εἰ τὸν πέλας ἁμαρτάνοντα θεωρήσεις,
And if you see your neighbour committing sin,
μὴ τοῦτο μόνον αὐτοῦ σκοπήσῃς·
take care not to dwell exclusively on this sin;
ἐνθυμήθητι δὲ
but also remember
καὶ ὅσα πέπραχεν ἢ πράττει καλῶς
of the many good things he has done and continues to do
καὶ πολλάκις εὑρήσεις αὐτὸν
and many times you will find him
ἀμείνονα σεαυτοῦ,
that he is better than you,
διὰ πάντων ἐξετάζων
by examining the whole
καὶ μὴ μερικὰ ψηφιζόμενος.
and not only taking the part into account.
Οὐδὲ γὰρ Θεὸς μερικῶς ἐξετάζει τὸν ἄνθρωπον·
For God will not examine man with partiality;
«Ἐγὼ γάρ, φησί,
'Because I', He says,
τὰ ἔργα καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν
'their works and their thoughts
ἔρχομαι συναγαγεῖν».
will come to gather together'.
Καὶ τῷ Ἰωσαφὰτ ἐπιτιμήσας ποτὲ
And when He once rebuked Josephat
διὰ τὴν παραπόδας ἁμαρτίαν,
for the sins he had committed,
ἐμνήσθη καὶ τῶν κατωρθωμένων αὐτῷ λέγων·
He also remembered the goods he had done by saying;
«Πλὴν ἀλλὰ λόγοι ἀγαθοὶ εὑρέθησαν ἐν σοί».
'But good works are found in thee'.
6. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα
These and similar things
πρὸς τὴν ὑπερηφανίαν
as a safeguard against arrogance
ἐπᾴδωμεν ἑαυτοῖς ἑκάστοτε,
we should keep reciting to ourselves,
καθαιροῦντες ἑαυτοὺς
humbling ourselves
ἵν' ὑψωθῶμεν,
that we may be exalted,
μιμούμενοι
in imitation
τὸν ἐξ οὐρανοῦ καταβάντα Κύριον
of the Lord Who came down from heaven
πρὸς τὴν ἐσχάτην ταπεινότητα,
to utter lowliness,
καὶ τοὐναντίον ἐκ ταπεινότητος
and contrary from lowliness
εἰς ὕψος αἴσιον ἐξογκούμενοι.
be raised to the height which befitted Him.
Πάντα γὰρ δὴ
In everything indeed
πρὸς ταπεινοφροσύνην παιδεύοντα
teaching us lessons in humility
τὰ τοῦ Κυρίου εὑρίσκομεν.
we find in what concerns the Lord.
Βρέφος ὤν,
While an infant,
εὐθὺς ἐν σπηλαίῳ,
He was straightway laid in a cave,
καὶ οὐδὲ ἐπὶ κλίνης,
and not upon a couch,
ἀλλ' ἐπὶ φάτνης·
but in a manger;
ἐν οἴκῳ τέκτονος
He grew in the house of a carpenter
καὶ μητρὸς πενιχρᾶς,
and of a poor mother,
ὑποτασσόμενος τῇ μητρὶ
subjecting Himself to His mother
καὶ τῷ ταύτης μνηστῆρι·
and to her fiance;
διδασκόμενος, ἀκούων
He was taught, He paid heed
ὧν οὐκ ἐδεῖτο,
to what He needed not to be told,
ἐπερωτῶν δὲ ὅμως,
He was asking questions however,
καὶ διὰ τῆς ἐρωτήσεως
and even through the questions
ἐπὶ τῇ σοφίᾳ θαυμαζόμενος.
He won admiration for His wisdom.
Ὑποτασσόμενος Ἰωάννῃ,
He submitted to John the Baptist,
καὶ βάπτισμα παρὰ τοῦ δούλου
and baptism at the hands of His servant
δεχόμενος ὁ Δεσπότης·
the Lord received;
οὐδενὶ τῶν ἐπανισταμένων ἀνθιστάμενος,
he resented no one who assailed Him,
οὐδὲ τὴν ἄφατον ἐξουσίαν,
nor the ineffable power,
ἣν εἶχεν, ἐπανατεινόμενος·
which He possessed, did He use against them;
ἀλλ' ὡς δυνατωτέροις ὑποχωρῶν
but yielded as if to higher powers
καὶ τῇ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ
and to the temporal authority
τὸ κατ' αὐτὴν ἰσχυρὸν ἐπιτρέπων.
to exercise the power proper to it He allowed.
Ἐπὶ τῶν ἀρχιερέων ἱστάμενος
He was brought before the high priest
ἐν σχήματι δικαζομένου,
as though a criminal,
ἡγεμόνι προσαγόμενος
then led to the governor
καὶ κρίσιν ὑποφέρων,
and went through a trial,
καὶ παρὸν ἐλέγχειν τοὺς συκοφαντοῦντας,
and although He could have silenced His calumniators,
σιωπῇ φέρων τὰς συκοφαντίας.
He bore their calumnies in silence.
Ἐμπτυόμενος ὑπὸ δούλων
He was spat upon by slaves
καὶ παιδαρίων εὐτελεστάτων,
and by the vilest menials,
θανάτῳ παραδιδόμενος
He was delivered over to be put to death
καὶ θανάτῳ τῷ παρὰ ἀνθρώποις αἰσχίστῳ.
and to the most shameful death known to men.
Οὕτω τὸν ἄνθρωπον
Thus as a man
διεξῆλθε πάντα
He experienced all mankind exigencies
τὰ ἀπὸ γενέσεως εἰς τέλος,
from His birth to the end of His life,
καὶ μετὰ τοσαύτην ταπεινοφροσύνην
and after displaying humility to such a degree
ὕστερον τὴν δόξαν ἐκφαίνει,
He then manifested His glory,
συνδοξάζων ἑαυτῷ
associating with Himself in glory
τοὺς συναδοξήσαντας.
those who were companions of His lowliness.
Ὧν οἱ μακάριοι μαθηταὶ πρῶτοι,
Of these the first are the blessed Disciples,
πένητες καὶ γυμνοὶ
who poor and naked
τὴν οἰκουμένην διαδραμόντες,
travelled the whole world,
οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου,
not with the words of wisdom,
οὐκ ἓν ἀκολούθων πλήθει,
not with a multitude of followers,
μόνοι καὶ ἀλῆται καὶ ἔρημοι
but unattended as wanderers and solitaries
γῆν τε καὶ θάλατταν ἐξαμείβοντες,
journeying over land and sea,
μαστιζόμενοι,
scourged with whips,
λιθοβολούμενοι,
stoned,
διωκόμενοι,
persecuted,
τέλος ἀναιρούμενοι.
and in the end put to death.
Ταῦτα ἡμῖν πατρῷα
These are for us the paternal
καὶ θεῖα παιδεύματα.
and divine lessons.
Πρὸς τὴν τούτων ἔλθωμεν μίμησιν,
Let us follow their example,
ἵν' ἡμῖν ἐκ τῆς ταπεινότητος
so that through humility
ἀνατείλῃ δόξα αἰώνιος,
we may also come to eternal glory,
ἡ τελεία καὶ ἀληθὴς
the true and perfect
Χριστοῦ δωρεά.
gift of Christ.
7. Πῶς οὖν
How then
εἰς τὴν σωτήριον ταπεινοφροσύνην καταβησόμεθα,
are we to come to this saving humility,
τὸν ὀλέθριον ὄγκον τῆς ὑπερηφανίας καταλιπόντες;
leaving behind the deadly swelling of arrogance?
Ἐὰν διὰ πάντων
If in all things
ἀσκῶμεν τὸ τοιοῦτο,
we keep exercising ourselves,
καὶ μηδὲν παρορῶμεν
we do not overlook the least detail
ὡς οὐ παρὰ τοῦτο βλαβησόμενοι.
on the ground that we would suffer no harm therefrom.
Τοῖς γὰρ ἐπιτηδεύμασιν
Because to its preoccupations
ὁμοιοῦται ψυχὴ
the soul comes on to take a resemblance
καὶ πρὸς ἃ πράττει τυποῦται
and to the form of its activities it is stamped
καὶ πρὸς ταῦτα σχηματίζεται.
and it is moulded by them.
Ἔστω σοι
Let in yourself
καὶ σχῆμα
appearence also
καὶ ἱμάτιον
and garb
καὶ βάδισμα
and manner of walking
καὶ καθέδρα
and manner of sitting
καὶ τροφῆς κατάστασις
and diet
καὶ στρωμνῆς παρασκευὴ
and bed preparation
καὶ οἶκος
and housing
καὶ τὰ ἐν οἴκῳ σκεύη
and house furnishing
πάντα πρὸς εὐτέλειαν ἠσκημένα·
let all these things be more in accord with humility;
καὶ λόγος καὶ ᾠδὴ
even your manner of speaking and singing
καὶ ἡ τοῦ πλησίον ἔντευξις
and your conversation with your neighbour
καὶ ταῦτα πρὸς μετριότητα μᾶλλον,
these also at modesty rather,
ἢ πρὸς ὄγκον ὁράτω.
than toward pretentiousness should aim.
Μή μοι κόμπους ἐν λόγῳ σοφιστικούς,
In your words let there be no empty pretence,
μηδὲ ἐν ᾠδαῖς ἡδυφωνίας ὑπερβαλλούσας,
in your singing no excessive sweetness,
μηδὲ διαλέξεις ὑπερηφάνους καὶ βαρείας,
in conversation be not ponderous or overbearing,
ἀλλ' ἐν ἅπασιν ὑφαίρει τοῦ μεγέθους·
in everything refrain from seeking to appear important;
χρηστὸς πρὸς τὸν φίλον,
be a help to your friend,
ἤπιος πρὸς τὸν οἰκέτην,
gentle to your servant,
ἀνεξίκακος πρὸς τοὺς θρασεῖς,
forbearing with the froward,
φιλάνθρωπος πρὸς τοὺς ταπεινούς,
benign to the lowly,
παρηγορῶν κακουμένους,
a source of comfort to the afflicted,
ἐπισκεπτόμενος τοὺς ἐν ὀδύναις,
visiting those in affliction,
μηδένα καθ' ἅπαξ ὑπερορῶν,
never despising anyone,
γλυκὺς ἐν προσηγορίᾳ,
be gracious in friendship,
φαιδρὸς ἐν ἀποκρίσει,
cheerful in answering others,
δεξιός,
courteous,
εὐπρόσιτος ἅπασι,
approachable to everyone,
μήτε σεαυτοῦ διεξιὼν ἐγκώμια,
never speaking your own praises,
μηδὲ ἑτέρους λέγειν παρασκευάζων,
nor getting others to speak them,
μηδὲ λόγον ἄσεμνον ἀποδεχόμενος,
never taking part in unbecoming conversation,
ἐπικαλύπτων ὅσα δυνατὸν
concealing where you may
τῶν σεαυτοῦ πλεονεκτημάτων·
whatever gifts you possess.
ἐπὶ δὲ τοῖς ἁμαρτήμασι
where sin is concerned
κατηγορῶν σεαυτοῦ,
be your own accuser,
καὶ μὴ τοὺς ἑτέρων ἐλέγχους ἀναμένων,
and do not wait for others to make the accusations,
ἵνα γένῃ κατὰ τὸν δίκαιον
that you may be like the just man
τὸν ἑαυτοῦ κατήγορον ἐν πρωτολογίᾳ
who in the beginning of his speech he accuses himself
ἵνα ᾖς κατὰ τὸν Ἰώβ,
that you may be like Job,
ὃς οὐ διετράπη
who was not ashamed
πολυοχλίαν πόλεως
before the multitude in the city
ἐπ' αὐτῶν ἐξαγορεῦσαι
to declare before all
τὸ ἴδιον πταῖσμα.
his personal guilt.
Μὴ βαρὺς ἐν ἐπιτιμήσεσι γίνου,
Do not be heavy in rebuking,
μηδὲ ταχέως μηδὲ ἐμπαθῶς ἐξελέγχων
nor reproach another quickly or in heat
(αὔθαδες γὰρ τὸ τοιοῦτον),
(for this is a kind of arrogance),
μηδὲ ἐπὶ μικροῖς καταδικάζων,
and do not find fault over little things,
ὡς ἀκριβοδίκαιος αὐτὸς ὑπάρχων,
as though you yourself were wholly perfect,
τοὺς ἐν παραπτώματι προσλαμβανόμενος
give your help to those who have made a slip
καὶ πνευματικῶς καταρτίζων αὐτούς,
and help them spiritually to restore themselves,
ὡς ὁ ἀπόστολος παραινεῖ·
as the Apostle advises us;
«Σκοπῶν σεαυτόν,
'Considering thyself,
μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς»,
lest thou also be tempted',
τοσαύτην ποιούμενος σπουδὴν
take as much care
μὴ δοξάζεσθαι παρὰ ἀνθρώποις,
not to be glorified among men,
ὅσην ἕτεροι περὶ τοῦ δοξάζεσθαι,
as others are to acquire glory among them,
εἴ γε μέμνησαι τοῦ Χριστοῦ,
provided you remember of Christ,
ζημίαν λέγοντος εἶναι
saying that one forfeits
τοῦ παρὰ Θεῷ μισθοῦ
his reward from God
τὴν ἑκούσιον παρὰ ἀνθρώποις ἐπιφάνειαν,
by voluntarily seeking renown from men,
καὶ τὸ ποιεῖν ἀγαθὸν
or by doing good
«πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις».
'that he may be seen by men'.
«Ἀπέχουσι γάρ, φησί, τὸν μισθὸν αὐτῶν».
'For They have received their reward', He says.
Μὴ τοίνυν ζημίου σεαυτόν,
Do not therefore bring loss upon yourself,
ἐπὶ ἀνθρώπων φαίνεσθαι βουλόμενος.
by seeking to be esteemed among men.
Ἐπειδὴ Θεὸς μέγας θεατής,
Since God is a great watcher of men,
φιλοδόξησον ἐπὶ Θεοῦ·
seek glory from God;
λαμπρὸν γὰρ ἀποδίδωσι τὸν μισθόν.
for He gives a splendid reward.
Ἀλλὰ προεδρίας ἠξιώθης
Have you attained some dignity
καὶ περιέπουσί σε ἄνθρωποι
and men throng about you
καὶ δοξάζουσι;
and hold you in esteem?
Γίνου τοῖς ὑπηκόοις ἴσος,
Come down to the level of your subordinates,
«Μὴ ὡς κατεξουσιάζων
'not as having power lording it
τῶν κλήρων»,
over the clergy',
φησί,
as the Scripture says,
μηδὲ κατὰ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας.
and not after the manner of earthly rulers.
Τὸν γὰρ θέλοντα πρῶτον εἶναι,
For he who would be first,
δοῦλον εἶναι πάντων
must be the servant of all
ὁ Κύριος ἐκέλευσε.
the Lord has commanded;
Καθόλου δὲ εἰπεῖν,
To sum up saying,
οὕτω δίωξον τὴν ταπεινοφροσύνην,
strive to follow after humility,
ὡς ἐραστὴς αὐτῆς.
as if a lover of this virtue.
«Ἐράσθητι αὐτῆς
'Love it
καὶ δοξάσει σε».
and it will glorify you'.
Οὕτω καλῶς ἐπὶ δόξαν ὁδεύσεις τὴν ἀληθῆ,
This is the way to travel to the true glory,
τὴν ἐν ἀγγέλοις,
together with the angels,
τὴν παρά Θεῷ.
and with God.
Ὁμολογήσει δέ σε Χριστός,
Christ will acknowledge you,
ὡς ἴδιον μαθητήν,
as His own disciple,
ἐπὶ τῶν ἀγγέλων
before the angels
καὶ δοξάσει σε,
and He will glorify you,
ἂν γένῃ τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ μιμητής,
if you imitate His humility,
τοῦ λέγοντος·
for He says;
«Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ,
'Learn of me,
ὅτι πρᾶός εἰμι,
because I am meek,
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,
and humble of heart,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν
and you shall find rest
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»·
to your souls.'
ᾧ ἡ δόξα
to Him be glory
καὶ τὸ κράτος
and empire
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
for ever and ever.
Ἀμήν.
Amen.