> 
 > 

Αἱ θυσίαι τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Θεὸς ἀπορρίπτει τὴν θυσίαν τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ποίας θυσίας μᾶς ζητεῖ ὁ Θεός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων«Καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν»


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Θεὸς συνδιαλέγεται μὲ τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΔιδάγματα ἀπὸ τὴν συνδιάλεξιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων