> 
 > 

Τὰ πρῶτα τέκνα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Κάϊν καὶ ὁ Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὸ ἐπάγγελμά των


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων