> 
 > 

Τὸ συνέδριο τῶν Ἰουδαίων παραδίδει τὸν Ἰησοῦ στὸν Πιλᾶτο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰούδας μεταμελεῖται καὶ αὐτοκτονεῖ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ ἀγρὸς τοῦ κεραμέως ἀγρὸς αἵματος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ θαυμαστὴ σιωπὴ τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ Ἰουδαῖοι ἀντὶ τοῦ Ἰησοῦ ζητοῦν νὰ ἐλευθερωθῇ ὁ Βαραββᾶς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Οἱ Ἰουδαῖοι ζητοῦν νὰ σταυρωθῇ ὁ Ἰησοῦς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Πιλᾶτος ἐνδίδει στὴν ἀπαίτησι τῶν Ἰουδαίων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ στρατιῶτες περιπαίζουν τὸν Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς σταυρώνεται ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Οἱ Ἰουδαῖοι ἐμπαίζουν τὸν Ἐσταυρωμένο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Ἰωσὴφ ὁ Ἀριμαθαῖος ἐνταφιάζει τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ σφράγισι καὶ ἡ φρούρησι τοῦ τάφου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων