> 
 > 

Συνωμοσία κατὰ τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ χρῖσι τοῦ Ἰησοῦ στὴ Βηθανία μὲ πολύτιμο μύρο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα γιὰ τριάντα ἀργύρια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Μυστικὸς Δεῖπνος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Μεγαλοστομία Πέτρου, πρόρρησι τριπλῆς ἀρνήσεώς του


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ ὑπερτάτη ἀγωνία στὴ Γεθσημανῆ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ σύλληψι τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ συνέδριο τῶν Ἰουδαίων καταδικάζει τὸν Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ τριπλὴ ἄρνησι τοῦ Πέτρου καὶ ἡ μετάνοιά του


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων