> 
 > 

Μετάβασι στὴν Ἰουδαία καὶ θεραπεία ἀσθενῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Περὶ γάμου, διαζυγίου καὶ ἀγαμίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Ἰησοῦς εὐλογεῖ τὰ παιδιά


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πλούσιος νέος ἐρωτᾷ πῶς κληρονομεῖται ἡ αἰώνια ζωή


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ μισθὸς τῶν ἀκολούθων τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων