> 
 > 

Οἱ Ἰουδαῖοι προκαλοῦν τὸν Ἰησοῦ νὰ δείξῃ σημεῖο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Προσέχετε ἀπὸ τὴν κακὴ ζύμη


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου καὶ τὸ ἀκατάλυτο τῆς Ἐκκλησίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Ἰησοῦς προλέγει τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασί του


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Ἰησοῦ σηκώνουν σταυρό


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων