> 
 > 

Ἡ δικαία καὶ τρομερὰ ἀπόφασις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Θεὸς καταρᾶται τὸν ὄφιν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ Θεὸς καταρᾶται τὸν Διάβολον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤὸ σπέρμα τῆς γυναικός, καὶ ἡ νίκη Αὐτοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν Εὔαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ τιμωρία τοῦ Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἐν λύπαις καὶ ἐν ἱδρῶτι


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἘπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς γῆν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων