> 
 > 

Καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ ἔγνωσαν, ὅτι γυμνοὶ ἦσαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἀδάμ, ποῦ εἶ;


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τῆς φωνῆς σου ἤκουσα καὶ ἐφοβήθην


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ἐξομολόγησις τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων