> 
 > 

Ὁ Πειραστής


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ πανοῦργος ὄφις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ πανοῦργος ὄφις καὶ ἡ Εὔα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ ὄφις ὁμιλεῖ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ὀλεθρία συζήτησις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ πρώτη συκοφαντία καὶ ἡ πρώτη βλασφημία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ περιεχόμενον τῆς συκοφαντίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ πτῶσις τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ Εὔα τρώγει τὸν ἀπηγορευμένον καρπόν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Καὶ λαβοῦσα ἔφαγε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ Εὔα παρασύρει καὶ τὸν Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ σημασία τῆς παραβάσεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων