> 
 > 

Ὁ κῆπος τῆς Ἐδέμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων















































Τὸ δένδρον τῆς ζωῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
























Τὸ δένδρον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων























Ὁ Ἀδὰμ εἰς τὸν Παράδεισον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων












































Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων




















































Ἡ ἀπειλὴ τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων