> 
 > 

Ὁ κῆπος τῆς Ἐδέμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤὸ δένδρον τῆς ζωῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ δένδρον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Ἀδὰμ εἰς τὸν Παράδεισον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ ἀπειλὴ τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων